« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - LIBĚCHOV - BUDOVA Č. P. 243 VČETNĚ ST. P. Č. 454, BUDOVA Č. P. 242 VČETNĚ ST. P. Č. 453, BUDOVA Č. P. 122 VČETNĚ ST. P. Č. 267 - VÝPŮJČKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Liběchov - ortofotomapa.jpg
EvČ - 20759_S_2022-HMSU - Oznámení.pdf
20759/S/2022-HMSU
Čj.: UZSVM/S/12726/2022-HMSU
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 42,128 00 Praha 2
<br> O Z N Á M E N Í
<br> o výběrovém řízení čís.OHMS/1/2022 a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o výpůjčku nemovitých věci v katastrálním území Liběchov
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle § 9 zákona
č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ust <.>
§ 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních
organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných
podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 25.července 2022
1.kolo výběrového řízení (dále též „VŘ“) na výpůjčku dále uvedeného majetku ve vlastnictví
<br> České republiky <.>
<br> Čl.1
Předmětný majetek
<br> Pozemky:
 stavební parcela č.267 o výměře 99 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří <,>
<br> součástí je stavba: Liběchov,č.p.122,bydlení,stavba stojí na pozemku p.č.: St.267 <,>
včetně součástí a příslušenství <,>
<br>  stavební parcela č.453 o výměře 114 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří <,>
součástí je stavba: Liběchov,č.p.242,bydlení,stavba stojí na pozemku p.č.: St.453 <,>
včetně součástí a příslušenství <,>
<br>  stavební parcela č.454 o výměře 114 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří <,>
součástí je stavba: Liběchov,č.p.243,bydlení,stavba stojí na pozemku p.č.: St.454 <,>
včetně součástí a příslušenství <,>
<br> vše zapsané na listu vlastnictví č.60000,pro kat.území Liběchov,obec Liběchov,v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm
Mělník <.>
Příslušenství tvoří:
<br>  vodovodní a elektro přípojka k pozemku st.parcela č.267 <,>
 vodovodní a elektro přípojka k pozemku st.parcela č.453 <,>
 vodovodní a elektro přípojka k pozemku st.parcela č.454 <,>...
EvČ - 21058_S_2022-HMSU - Smlouva o výpůjčce.pdf
21058/S/2022-HMSU
Čj.: UZSVM/S/12901/2022-HMSU
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 - Nové Město <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXXXXX XXXXX,ředitel Územního pracoviště Střední Čechy <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „půjčitel“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ………
(dále jen „vypůjčitel“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …….<.>.<,>
podnikající pod ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem nebo dle
živnostenského oprávnění) <,>
zapsané sídlo podnikatele (popřípadě bydliště): ………,skutečné sídlo podnikatele: …….<.> <,>
IČO : ………,DIČ: ……… <,>
bankovní spojení: ………
(dále jen „vypůjčitel“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení: …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „vypůjčitel“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku)
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje …… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
bankovní spojení: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.…
(dále jen „vyp...
Prohlášení účastníka výběrového řízení.pdf
20759/S/2022-HMSU
Čj.: UZSVM/S/12726/2022-HMSU
<br>
<br> Prohlášení účastníka výběrového řízení
<br>
<br> Účastník VŘ:
Jméno / Název: ……………………………………………………………….<.>
Adresa / Sídlo: …………………………………………………………………
Datum narození / IČ: …………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> Prohlášení účastníka výběrového řízení
<br> k výběrovému řízení č.OHMS/1/2022 na uzavření smlouvy o výpůjčce
<br> 1.Účastník výběrového řízení (dále jen „VŘ“) prohlašuje,že je v dobré finanční situaci a je
schopen dodržet své povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy o výpůjčce,zejména
realizovat aktivity a činnosti,k nimž se zavázal <.>
<br> 2.Účastník VŘ prohlašuje,že je mu znám stav vypůjčovaného majetku <.>
<br> 3.Účastník VŘ prohlašuje,že nemá žádné dluhy vůči státu a je schopen dodržet své závazky
vyplývající ze smlouvy o výpůjčce <.>
<br> 4.Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových všechny podstatné skutečnosti,které mají nebo by mohly mít vliv
na uzavření smlouvy o výpůjčce např.zahájení soudního řízení ve věci majetkových závazků
účastníka VŘ vůči státu <.>
<br> 5.Účastník VŘ prohlašuje,že souhlasí s podmínkami VŘ č.OHMS/1/2022 ze dne 22.7.2022 <,>
které se týkají předmětného majetku v k.ú.Liběchov,a zavazuje se dodržet povinnosti
z nich plynoucí.Účastník VŘ výslovně prohlašuje,že souhlasí s předloženým zněním
smlouvy o výpůjčce na výpůjčku předmětného majetku a zavazuje se v případě vítězství
ve VŘ uzavřít smlouvu o výpůjčce v souladu s výše uvedenými podmínkami <.>
<br> 6.Účastník VŘ prohlašuje,že nepodává nabídku jako jeden z manželů <.>
(Variantně) Účastník VŘ prohlašuje,že podává nabídku jako jeden z manželů a součástí jím
učiněné nabídky je doklad o smluveném manželském režimu (viz čl.5 Oznámení
o výběrovém řízení a jeho podmínkách) <.>
<br> 7.Účastník VŘ souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v nabídce,a to výhradně
pro účely VŘ a smlouvy o výpůjčce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………………………………………
Místo...
Liběchov - foto z interiérů domů.pdf
Liběchov č.p.242
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Liběchov č.p.243
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Liběchov č.p.122
LV Liběchov st.p.č. 267.pdf
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 20.07.2022 08:35:02
<br> 1
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mělník,kód: 206 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> CZ0206 Mělník 535001 LiběchovOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> Vlastnické právo
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 681920 Liběchov List vlastnictví: 60000
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St.= stavební parcela)
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo
nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> Pro: 69797111RČ/IČO:
<br> Smlouva o předání majetku státu (§ 55 odst.3 zák.č.219/2000 Sb.) UZSVM S-12818/2020 -HMSU
ze dne 28.06.2021.Právní účinky zápisu k okamžiku 12.08.2021 08:00:00.Zápis proveden
dne 19.08.2021 <.>
<br> o
<br> Z-3376/2021-206
<br> Pozemky
<br> 20.07.2022 08:57:06Vyhotoveno:Vyhotovil:
<br>
<br> St.  267 99 zastavěná plocha a
nádvoří
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: UZSVM/S/12726/2022-HMSU pro Úřad pro
zastupování státu
<br> ve věcech majetkových
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mělník,kód: 206 <.>
Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
<br> Součástí je stavba: Liběchov,č.p. 122,rod.dům
St.  267Stavba stojí na pozemku p.č.:
<br> Plomby a upozornění - Bez zá...
LV Liběchov st.p.č. 453.pdf
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 20.07.2022 08:55:02
<br> 1
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mělník,kód: 206 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> CZ0206 Mělník 535001 LiběchovOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> Vlastnické právo
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 681920 Liběchov List vlastnictví: 60000
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St.= stavební parcela)
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo
nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> Pro: 69797111RČ/IČO:
<br> Smlouva o předání majetku státu (§ 55 odst.3 zák.č.219/2000 Sb.) UZSVM S-12818/2020 -HMSU
ze dne 28.06.2021.Právní účinky zápisu k okamžiku 12.08.2021 08:00:00.Zápis proveden
dne 19.08.2021 <.>
<br> o
<br> Z-3376/2021-206
<br> Pozemky
<br> 20.07.2022 09:09:18Vyhotoveno:Vyhotovil:
<br>
<br> St.  453 114 zastavěná plocha a
nádvoří
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: UZSVM/S/12726/2022-HMSU pro Úřad pro
zastupování státu
<br> ve věcech majetkových
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mělník,kód: 206 <.>
Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
<br> Součástí je stavba: Liběchov,č.p. 242,rod.dům
St.  453Stavba stojí na pozemku p.č.:
<br> Plomby a upozornění - Bez z...
LV Liběchov st.p.č. 454.pdf
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 20.07.2022 08:55:02
<br> 1
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mělník,kód: 206 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> CZ0206 Mělník 535001 LiběchovOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> Vlastnické právo
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 681920 Liběchov List vlastnictví: 60000
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St.= stavební parcela)
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo
nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> Pro: 69797111RČ/IČO:
<br> Smlouva o předání majetku státu (§ 55 odst.3 zák.č.219/2000 Sb.) UZSVM S-12818/2020 -HMSU
ze dne 28.06.2021.Právní účinky zápisu k okamžiku 12.08.2021 08:00:00.Zápis proveden
dne 19.08.2021 <.>
<br> o
<br> Z-3376/2021-206
<br> Pozemky
<br> 20.07.2022 09:10:57Vyhotoveno:Vyhotovil:
<br>
<br> St.  454 114 zastavěná plocha a
nádvoří
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: UZSVM/S/12726/2022-HMSU pro Úřad pro
zastupování státu
<br> ve věcech majetkových
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mělník,kód: 206 <.>
Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
<br> Součástí je stavba: Liběchov,č.p. 243,rod.dům
St.  454Stavba stojí na pozemku p.č.:
<br> Plomby a upozornění - Bez z...
Liběchov čp. 122 - foto.jpg
\
<br> 1/
<br> „ co.<.> „š,<.> & $.?—
<br> ĚÍ <.>,„».= „ \ <.>
<br> hašiš.„%$—„„
<br> „.4
Liběchov čp. 242 - foto.jpg
Liběchov čp. 243 - foto.jpg
vvv.gruntu? <.>
Liběchov - kat.mapa_barva.pdf

Načteno

edesky.cz/d/5531094

Meta

Prodej   EIA   Veřejná zakázka   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz