« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 101.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 101.pdf
IG
<br> $tatutární město Ostrava Uřad městského obvodu Michálkovice
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: M1CHI2873122/Mil
<br> Sp.zn.: S—MlCH/2766í22l4 dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing.Libor Miierský
<br> Telefon: 599 415 113
<br> Fax: 599 415 105
<br> E-maii: |mi|ersl<y©michalkovíceostravacz
<br> Datum: 22.7.2022
<br> Veřejná vyhláška — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Opatření obecné povahy podle 5 171 — 173 zákona č.50012004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o přechodném dopravním značení č.1/2022 - oprava
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Michálkovice,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace 111.a IV třídy na území městského obvodu Michálkovice (dále jen „silniční správní úřad“) dle 5 124 odst.6 zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen „zákon o silničním provozu“),postupem v souladu s 171 zákona č.500í2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších před isů (dále jen „správní řád“),na základě podané žádosti ze dne 14.7.2022 žadatele,tj.STRABAG a.s <.>,I :6083 8744,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 (dále jen „žadatel),po písemném vyjádření Policie ČR,Městského ředitelství — Depravního inspektorátu Ostrava,Výstavní 55,'?03 49 Ostrava — Vítkovice,ve smyslu 5 77 odst.1 písm.c) a 5 78 odst.2 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci části místní komunikace III.třídy l9c ulice Chleborádova na pozemku parc.č.432/33,435/1,426/1,476/3 v katastrálním území Michálkovice pro Opravu povrchu komunikace,kde bude dočasně omezen provoz zdůvodu frézování vozovky dne 12.8.2022 a její dočasná uzavírka v úseku od ulice Číhalíkova po ulici Radvanickou z důvodu pokládky nového živičného povrchu komunikace dne 13.8.2022 od 6.00 do 21.00 v následujícím rozsahu:
<br> 1.Umístění přenosných WWF'HŠEÉ lí na'mísíní'líomuni'kĚi CliTěWadova EXĚTB <,>
<br> „Nerovnost vozovky“,leZ...

Načteno

edesky.cz/d/5529693

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
30. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz