« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STANOVENÍ PÚP OOP I4 Zlešické zatáčky.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství v Č.Budějovicích,jako věcně a místně
příslušný úřad,podle § 124 odst.4 písm.b) zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),podle § 77 odst.1 písm.b) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po písemném
vyjádření Policie ČR,KŘP JčK,ÚO DI Strakonice,č.j.: KRPC-96337-2/ČJ-2022-020706 ze dne 13.07.2022
a Ředitelství silnic a dálnic ČR,správa Č.Budějovice ze dne 07.07.2022
<br>
STANOVUJE
<br>
žadateli-právnické osobě: SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,Pražská tř.495/58,370 04 České
Budějovice,IČ: 480 35 599
<br> v zastoupení XXXXX XXXXX,Mnichov XXX,XXX XX Strakonice,IČ: XXX 13 395
<br>
přechodnou úpravu provozu silnice I/4 v úseku - Zlešické zatáčky,okr.Strakonice
<br> ve staničení od km 113,854 – 114,140,dle doloženého návrhu DIO
<br> za částečné uzavírky silnice I/4 bude v rámci realizace stavby „I/4 Zlešické zatáčky“ provedeno
dne 29.7.2022 frézování vozovky a
<br> za úplné krátkodobé uzavírky dne 30.7.2022,cca od 7,00 – 13,00 hod pokládka obrusné vrstvy
<br> (v případě nepříznivých klimatických podmínek daného termínu,budou práce provedeny v náhradním termínu:
05.08.2022 – frézování a 06.08.2022 od 7,00-13,00 hod pokládka) <.>
<br> Za podmínek:
<br> 1.Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací.Při stavebních pracích bude řízení
provozu prováděno pracovníky zhotovitele,kteří musí být řádně proškoleni,poučeni a označeni dle platné
vyhlášky.Mimo pracovní dob...
ověř. DIO I4 Zlešické zatáčky.pdf
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ :
<br> 1 <.>
<br> Frézování povrchu vozovky bude provedeno v pracovní den pátek před úplnou uzavírkou silnice l/4 a objížďkou v následující den <.>
<br> Silniční provoz řízen kyvadlově jednim jimi:-n pmhem pověřeným pracovníky zhotovitele día situace DIG &.?.Hloubka frézování -4 am.čistění místa opravy <.>
<br>.Pokládka obrusné vrstvy + spojovací postřik bude provedeno v sobotu po odfrézování vozovky v předchozím dnu <.>
<br> Práce budou provedeny za úplné uzavírky a ohiižďky dle situace DIG č.1.Čas úplné uzaVÍrky' a Objížďky silnice |l4: v sobotu nejdříve od_07.00 hod.do 13.00 hod.nejdéle ! Dopravni značení úplná uzavírky a objížďky Silnice IM bude odstraněno nejpozději ve 13.015 hodin !
<br>.Na prováděném úseku bude rychlost omezena na 30 kmi'h.<.> Pracovni spáry budou označeny pomoci DZ A"?a v obou směrech jízdy.<.> Odfrézovani vozovky silnice lid budeprovedend \.rždyr s postupným přechodem v podélném směru jízdy'
<br> v obou směrech jizdy <.>
<br>.Pověření zaměstnanci určeni pro řízení silničního provozu budou vybaveni radiostanicemi se záložnímí zdroji <.>
<br> Dále musí být oblečeni ve výstražném oděvu s vysokou viditelnosti dle ČSN EN 471 s reflexními pásy <.>
<br> poř.amen“ meet.cis.nemam mnm—e;
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek bude provedena škrtnutím páskou s oranžovo- černým pruhem v šíři 50 mm!
<br> Skrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br> Pracovní místo na silnici "4 úsek Zlešické zatáčky.okres Strakonice.Pracovní doba.Cástečná uzavírka silnice "4 při frézování 2 úseků vozovky silnice I/4 <.>
<br> ;úžení vozovky na jeden jízdní pruh.Rízení provozu pověřenými pracovniky <.>
<br> V mimo pracovní době provoz veden
<br> v obou jízdních pruzích bez omezení <.>
<br> DIO stavba: II4 Zlešické zatáčky Z[ stávající svislé DZ _ pracovní místo na silnici Il4
<br>.I I ' objízdná trasa vozidla+TRANZlT
<br>.„ U Ry.Š '? ' Příloha k Čjl KRPC-96337—2/CJ-ZOŽIŽÁQ-ZWOG ze dne 13.7.2022 '.<.> ' Strakonice - '
<br> Lau...

Načteno

edesky.cz/d/5527563

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz