« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr 05/2022 pronajmout pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa k záměru 05-2022.pdf
19.07.22 11:19 Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk - 03 :124m5,550 prvků <.>
<br> \“ '— ' ' i _.' ; 3 ' '- 'i'/BU ea 10 rn ' \ / —-__._„_„._ „ V __.<.>._ _.<.>.„_,m „V <.>,<.>.<.>.<.> __ “___" ' „„.<.> -,<.>.<.>.<.>.!
<br> httpszllsgi-nahlizenidokn.cuzk.czlmarushkalpňnt.aspx 1/1
<br> 19.07.22 11:21 Nahlížení do katastru nemGVÍtostí (standard) Tusk - US :32ms,50 pnrků <.>
<br> https:!fsgi—nahlízenidokn.cuzk.cz]marushkalprint_._aspx 1/1
<br> 19.07.22 11:24 Nahiížení do katastm nemovitostí (standard) Tlsk — Os :62ms,39 prvků <.>
<br> f.- __.<.> ___ _ _ _ __ _ „„ „„A _„ „i „! ; i % &
<br> 323/2
<br> O
<br> íazqssmm
<br> https:llsgí-nah|ízenidokrmuzk.czfmarushkaípríntaspx _ 1/1
<br> 19.07.22 11:25 Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk - Ds :31ms,18 prvků <.>
<br> | ( t > \ 1 i 1 : 1 | | i
<br> 5 1250 = a 2 4 a s 1 )
<br> https:llsgí—nahlizenidokn.cuzk.czlmarushkalprint.aspx.111
<br> 19.07.22 11:28 Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk — Os :109ms,515 prvků <.>
<br> í Nad Rakouickwjrm Mlýn-
<br> httpszh'sgi-nahlizenídokn.cuzk.cz!marushkalprint.aspx
<br> 1/1
Záměr 05/2022.doc
OBEC RAKOVICE
Obecní úřad
<br> LJ
<br>
<br>
<br> Záměr 05/2022
Obec Rakovice zveřejňuje,ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Záměr pronajmout pozemky
<br> parcelní číslo: 323/1 o výměře 3745 m2
322/2 o výměře 55 m2
323/3 o výměře 63 m2
324/6 o výměře 27 m2
1433/4 o výměře 1170 m2
<br> Katastrální území Rakovice,vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek.m2
Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Rakovice na jeho zasedání dne 16.června 2022,usnesením č.44/06/2022 <.>
…………………………
XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
21.07.2022
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
1

Načteno

edesky.cz/d/5526210

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz