« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 19.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (16.44 kB)
Zápis
ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
konaného dne 19.7.2022,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že je přítomno 5 členů zastupitelstva (zcelkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L <.>,Zajíček J <.>,XXXX M <.>
<br> X.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhlurčit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatelem V.Hynkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladus informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu byl vznesen předsedajícím návrh na doplnění ve znění : Schválení Dodatku nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu,Schválení Záměru č.1/2022 – Výpůjčka části pozemku v k.ú.Češov.K návrhu programu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<br>
<br>
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Návrh programu:
Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
<br> Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> Schválenídodavatelů na výměnu oplocení u hřbitova v Češově
<br> Schválení Záměru č.1/2022
<br> Různé
<br> Diskuze
<br> Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 2.Ko...

Načteno

edesky.cz/d/5525420

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz