« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
<br> náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MS/15660/2022/Vnk
<br>
Obec Tučapy
Tučapy 19
391 26 Tučapy u Soběslavě
<br>
<br> Č.j.: MS/15661/2022
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: vanek@musobeslav.cz
<br> Datum: 18.07.2022
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Soběslav,odbor výstavby a regionálního rozvoje,silniční hospodářství,jako
obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je věcně a místně příslušným správním
orgánem ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského
úřadu Soběslav dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),postupem v souladu s ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě podnětu právnické osoby
– Obec Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy u Soběslavě (dále jen „žadatel“),podaného dne
04.07.2022 <,>
<br>
r o z h o d l
o s t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y p r o v o z u
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím souhlasu KŘ Policie
Jčk,DI XXXXX ze dne XX.XX.XXXX pod č.j.KRPC – 160 – 1260/ČJ – 2022 – 020806 a souhlasu
vlastníka komunikace – SÚS JčK ze dne 08.07.2022 pod č.j.SUS JcK 14284/2022 <,>
<br>
na pozemní komunikaci: III/13533,III/13531
<br> v místě: viz situace
<br>
z důvodu: Vyzdvižení zvonů do kostelní věže v Tučapech
<br>
v termínu: 23.07.2022
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
- Provedení a umístění dopravního značení (dále také „DZ“) musí být v souladu s vyhláškou
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozděj...

Načteno

edesky.cz/d/5517472

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz