« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Státní pozemkový úřad - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SPÚ Litoměřice - Oznámení.pdf (287.33 kB)
Gmi.STÁTNi POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> POZEMKOVY ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/1151.130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DlČ: cz 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Litoměřice Velká Krajská 44:1,Litoměřice-Město,412 01 Litoměřice
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne; _ Dle rozdělovníku EOBEPNÍ ÚŘAD KLENEČj
<br> Naše znacka: SPU 234632/2022
<br> “"MWW———-.———wq-——- ---v-—.<,>
<br> Spisová značka: SPB479/2021-508204 Lajýójkfó i/ď/ýšš
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX ! i ID DS: zXgperX.<.>,—HIFIOHOI—W—l.<.>.<.> oooooooooooooooooooooooooo E-mail: p.travnicek©spucr.cz Datum: 28.6.2022 SPU 23403212022 0000130495228
<br> OZNÁMENÍ
<br> o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Litoměřice,jako správní orgán věcně & místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.š 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahu k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dálejen „BPEJ“),v souladu s ust.5 6 odst.3 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
<br> ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje,že dnem 28.06.2022 byla ukončena aktualizace BPEJ na části katastrálního území Kleneč <.>
<br> Ke dni 28.06.2022 je vyhlášena platnost nových map BPEJ na části katastrálního území Kleneč a žádá tímto obecní úřad v Klenčí,o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Ustecký kraj,Pobočky Litoměřice a Obecního úřadu Kleneč <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX vedoucí Pobočky Litoměřice Státní poz...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz