« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny-ucet-smo-2021.pdf
Svazek měst a obcí regionu Pomalší <,>
Nám.J.Gurreho 2,373 24 Římov IČO: 625 36 443 tel: 387 987 236
<br>
<br> Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2021
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje uvedeny v tis.Kč)
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy
<br> Neinvest.transfery od obcí 600,020 2 059,396 2 059,396
<br> Investiční transfery ze SR 0,000 3 250,729 3 250,729
<br> Invest.transfery od mezinár <.>
<br> institucí
<br> 10 000,000 9 614,346 9 614,346
<br> Zájmová činnost v kultuře 0,000 103,200 103,245
<br> Příjmy z úroků 0,005 0,005 0,000
<br> Příjmy celkem 10 600,025 15 027,676 15 027,716
<br>
<br> Výdaje
<br> Kultura – omalovánky 10,000 120,500 110,417
<br> Mzdové náklady 150,000 150,000 148,224
<br> Poradenské služby 30,000 30,000 0,000
<br> Ostatní služby 65,000 79,000 50,658
<br> Opravy a udržování 5,000 57,000 56,356
<br> Neinvest.transfery nezisk.org.162,500 162,500 162,500
<br> Služby peněžních ústavů 3,000 38,400 38,262
<br> Stroje,přístroje a zařízení 0,000 4 623,420 4 607,257
<br> Úrok z úvěru 0,000 80,000 78,278
<br> Neinvestiční transfery obcím 0,000 3,000 3,000
<br> Kurzové ztráty 0,000 78,000 77,328
<br> Výdaje celkem 425,500 5 421,820 5 332,280
<br> Financování -10 174,525 -9 605,856 -9 695,436
<br> Saldo příjmy a výdaje 10 174,525 9 605,856 9 695,436
<br> Hospodářský výsledek 9 695,436
<br> Hospodářský výsledek 9 695 436,23 Kč vznikl z důvodu proplacení dotace z projektu
<br> Interreg ATCZ 41 GrenzRad (Rožumberská lazebna Velešín,rozhledna Hradiště Kaplice <,>
<br> Muzeum Poutnictví Římov).Tyto peněžní prostředky budou použity ke splacení
<br> překlenovacího úvěru K.B.a.s.ve výši 11 050 000,- Kč v rámci kterého byly tyto projekty
<br> financovány <.>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou v příloze...
zprava-o-vysledku-prezkumu-smo161302466.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD 'llllllllllWllllllíllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> JIHOČESKÝ KRAJ KUJCPGlHSNTS
<br> Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimníhp stadionu 1952/2
<br> 370 76 Ceské Budějovice
<br> spisová značka: OEKO-PŘ 80591/2020/jahol
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší,IČO 62536443
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech: 10.12.2020 jako dílčí přezkoumání 09.02.2021 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší za rok 2020 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 03.08.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 53 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.389/2020/0EKO-PR dne 27.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno vpodmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situaci na území Ceské republiky,svyužitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 — Centrální harmonizační jednotka,a to zpodkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXX XXXXXX - předseda Bc.XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IČ:V 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihoce5ky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650 Stránka 1 z 7
<br> Sp.zn.: OEKO-PŘ 80591/2020/jahol
<br> Předmět...

Načteno

edesky.cz/d/5515252

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz