« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1060952573_6_2021-10737.pdf
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/322121/2022/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/10737/2021/BaM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: babicky@benesov-city.cz
<br> DATUM: 13.07.2022
<br>
Město Bystřice,Dr.E.Beneše č.p.25,257 51 Bystřice u Benešova
<br>
OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘICE A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROJEDNÁNÍ
<br>
<br> Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě rozhodnutí zastupitelstva města Bystřice o
pořízení Změny č.1 územního plánu Bystřice zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona,zajistil
v souladu s § 55b stavebního zákona zpracování návrhu Změny č.1 územního plánu Bystřice.Pořizovatel
v souladu s § 52 odst.1 stavebního zákona doručuje návrh Změny č.1 územního plánu Bystřice a oznámení
o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou <.>
<br> Pořizovatel oznamuje,že veřejné projednání se koná v pondělí 22.08.2022 v 10:00 hodin v městské síni
Městského úřadu Bystřice,Dr.E.Beneše 25,257 51 Bystřice <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.Dotčené orgány a krajský úřad
jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska a každý může uplatnit své připomínky.Stanoviska a
připomínky se mohou...

Načteno

edesky.cz/d/5514878

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
04. 10. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
24. 09. 2022
26. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz