« Najít podobné dokumenty

Obec Podlesí - Oznámení, Zpráva o bezpečnostní zprávě - Kovohutě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZPRÁVA
KraiskÝ úřad Středočeského kraie
<br> V Praze dne:
<br> Číslo jednací:
<br> Spisová značka:
<br> Oprávněná
<br> úřední osoba:
<br> Dle rozdělovníku
<br> Zas|ání zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy objektu
Kovohutě Příbram nástupnická,a.s.k vyjádření
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen,<,> Krajský
<br> úřad"),<.> iako správní orgán místně příslušný podle ust.§ 11 odst.7 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád v platném mění (dále jen,<,> správní řád") a věcně příslušný podle ust.§ 20 a § 43
<br> písm.e) zákona č.22412015 Sb <.>,o prevenci závažných havárii způsobených vybranými
<br> nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.63412004
<br> Sb <.>,o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákono') v Platném zněnÍ <,>
<br> obdržel dne 31.3.2022 od provozovatele Kovohutě Příbram nástupnická,a.s <.>,se sídlem
<br> Příbram VI č.p.530,261 01 Příbram VI - Březové Hory,lČo: zlttt100 ke schválení
zprávu o posouzení bezpečnostní zprávy objektu Kovohutě Příbram nástuPnická,a.s <.>
<br> Tímto dnem bylo v předmětné věci zahátleno správní íízeni o rydání rozhodnutí o schválení
<br> zprálry o posouzení bezpečnostní zprávy předmětného objektu <.>
<br> Provozovatel tak učinil v souladu s ust.§ 13 odst.l písm.b) na základě vlastní inciatilY
s ohledem na provedené změny v objektu v období od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení
<br> bezpečnostní zprávy do současnosti.Jedná se především o změny v mnoŽství umístěných
<br> nebezpečných látek v souvislosti se skladováním a dalším zpracováním LIB bateriÍ <.>
<br> Správní poplatek podle ust.§ 57 zákona a ust.§ 5 odst.2 zákona č.63412004 Sb,<,> o sPrávních
<br> poplatcích v platném znění,polož§ l02,písm.e) sazebníku ve výši 15 000,- byl
provozovatelem uhrazen v řádném termínu dne 22.4.2022 <.>
<br> podle ust.§ 16 písm.b) zákona zaslal Krajský úřad zprávu o posouzení bezpeČnostní zprfury
<br> zpracovateli posudku a tírnto dopi...
OZNÁMENÍ
OBEC PODLESÍ
Podlesí č.p.B1,267 01,Příbram
telefon: 3LB 627 127,e-mail: obec@obecpodlesi.cz <,>
www.obecpodlesi,cz,ID datové schránky obce Podlesí: ehvbjfg,tČ 00662941 <,>
<br> V Podlesí 1,4,07,2022
<br> Obec Podlesí oznamuje veřejnosti,že do níže uvedeného dokumentu:
<br> Zpráva o posouzení bezpečnostní zpráw obiektu Kovohutě Příbram
nástupnická,a.s <.>
<br> lze nah|ížet,činit si qlipisky a opisy,popřípadě kopie
<br> Obecní úřad Podlesí,Podlesí č.p.81,26L OL PodlesiKde:
<br> Kdyl v úředních hodinách obecního úřadu podlesí:
- pondělí,středa: B:00 - L2=00 13:00 - 16:30
<br> Připomínky a vyjádření veřejnosti kqfše uvedenému dokumentu je nutno doruČit do
1"5.08.2022 Obecnímu úřadu v Podlesí <.>
<br> Martela Dušková
starostka obce
<br> Vyvěšeno: 14.07.2022 /
*'*
<br> Sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/5511899

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podlesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz