« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva 2021
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2021
<br> Obec: BÍLÁ IC: 00577669 Datum zpracování: 31.1.2022
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu
<br> ' s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 15.12.2021.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny Žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.V případě fyzických inventur byla vždy přítomna zodpovědná osoba <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.Rozdílová inventura nebyla provedena <.>
<br> Přílohy: - Plán inventur
<br> - Seznamy inventumích soupisů majetku Inventumí evidence /program GORDIC/ Vyřazovací protokoly
<br> Dokladová inventarizace účtů k 31.12.2021 Hlavní kniha k 31.12.2021
<br> Rozvaha k 31.12.2021
<br> Inventarizační komise:
<br> Předseda: XXXXXX XXXXXX,Dis <.>
<br> Člen: XXXXX XXXXXXXXX podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Člen: Bc.XXXXX XXXXXX podpis „....
Příloha 2021
Licence: DQEO XCRGUPXA / PYA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00577669
Název: Obec  BÍLÁ 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Bílá 151 ulice, č.p.151
<br> obec Bílá obec Bílá
<br> PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00577669 hlavní činnost Státní správa a samospráva
<br> právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 558 438 627
<br> fax 558 690 020
<br> e-mail ou@obecbila.cz
<br> WWW stránky www.obecbila.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Ivana Ručková Ing. Tomáš Kubačák
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 26.05.2022, 9h19m37s
<br> 26.05.2022 9h19m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 15
<br>
<br> Licence: DQEO XCRGUPXA / PYA (23072021 / 01012021)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přeušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změnám metody vlivem změny k účetním metodám <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování:uásoby-pořizovací cena, způsob účetování B,DDHM-v pořizovací ceně od 3tis.do 40tis.Kč. DDNM-v pořizovací ceně od 7tis. do 60tis.Kč. Hmotný a nehmotný DM
vytvořený vlastní činností-ve skutečných pořizovacích nákladech-jednotka v roce 2021 nepořizovala žádný majetek vlastní činností.2.Změny způsobů oceňování nenastaly.3.Odpisový plán:účetní
jednotka provádí účetní odpisy.4.Přepočet v cizích měnách proběhl dle aktuálního kurzovního lístku ČNB k danému ZDP <.>
<br> 2...
Výkaz zisku a ztrát 2021
Licence: DQEO XCRGUVXA / VYA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00577669
Název: Obec  BÍLÁ 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Bílá 151 ulice, č.p.151
<br> obec Bílá obec Bílá
<br> PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00577669 hlavní činnost Státní správa a samospráva
<br> právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 558 438 627
<br> fax 558 690 020
<br> e-mail ou@obecbila.cz
<br> WWW stránky www.obecbila.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Ivana Ručková Ing. Tomáš Kubačák
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 26.05.2022, 9h18m54s
<br> 26.05.2022 9h18m54s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: DQEO XCRGUVXA / VYA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 13 161 800,06    12 813 076,47   
<br> I.Náklady z činnosti 11 941 225,77    11 234 203,70   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 576 610,94    514 483,10   
<br> 2.Spotřeba energie 502 414 291,27    344 430,56   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 538 512,55    931 403,04   
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na rep...
Rozvaha 2021
Licence: DQEO XCRGURXA / RYA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00577669
Název: Obec  BÍLÁ 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Bílá 151 ulice, č.p.151
<br> obec Bílá obec Bílá
<br> PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00577669 hlavní činnost Státní správa a samospráva
<br> právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 558 438 627
<br> fax 558 690 020
<br> e-mail ou@obecbila.cz
<br> WWW stránky www.obecbila.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Ivana Ručková Ing. Tomáš Kubačák
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 26.05.2022, 9h17m35s
<br> 26.05.2022 9h17m35s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DQEO XCRGURXA / RYA (22072021 / 01012021)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 132 403 281,91  49 664 597,10  82 738 684,81  82 721 274,55 
<br> A.Stálá aktiva 120 681 809,55  49 662 990,60  71 018 818,95  71 243 929,22 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 361 925,12  273 762,12  88 163,00  91 259,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 269 118,12  269 118,12     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 92 807,00  4 644,00  88 163,00  91 259,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskyt...
Výkaz FIN 2021
Licence: DQEO XCRGBA1A / A1A (01012021 / 01012021)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec  BÍLÁ 
Bílá 151
<br> 739 15  Bílá
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 650 000,00  650 000,00  1 070 478,11 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00  20 000,00  66 811,88 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120 000,00  120 000,00  173 278,47 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00  1 100 000,00  1 461 931,36 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 200 000,00  200 000,00  305 140,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000,00  2 800 000,00  3 270 112,98 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
    4 679,40 
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 70 000,00  70 000,00  84 219,60 
0000 1342 Poplatek z pobytu 500 000,00  500 000,00  838 915,00 
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00  10 000,00  17 400,00 
0000 1361 Správní poplatky 5 000,00  5 000,00  3 090,00 
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 20 000,00  20 000,00  48 240,52 
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.    2,49 
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 500 000,00  3 500 000,00  4 016 781,70 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   120 489,15  120 489,15 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 68 100,00  70 800,00  70 800,00 
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   233 103,00  233 103,00 
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů   435 411,00  435 411,00 
0000 42...
Komentář k ZÚ
Zpráva auditora za rok 2021
Zpráva o wsd/sledku přezkoumání hospodaření
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech & o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorskěho standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> obec Bílá
<br> za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Název prověřovaného suijektu: „ Obec Bílá,Bílá čp.151,PSC 739 15,IC: 00577669
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“): starosta pan Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Auditorská společnost: Moravskoslezský audit,s.r.o <.>,č.oprávnění 523
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing.XXXXX XXXXXXXX,auditorské oprávnění č.XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,zaměstnanec společnosti
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku: Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu
<br> s ustanovením © 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením & 2 písm.c) zákona
<br> o auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání: Obecní úřad Bílá Ověřované období: rok 2021,od 1.1.do 31.12.2021
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno: - přezkoumání hospodaření proběhlo dne 8.2.2022
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorskou společností: - první činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro přezkoumání hospodaření,den provedení —19.1.2022 — poslední činnost auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy: převzetí „prohlášení vedení územního celku“ za rok 2021,den provedení — 16.5.2022
<br> 11.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Př...
Závěrečný účet obce za rok 2021 - schválený
Licence: DQEO strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> Obec  BÍLÁ 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00577669
<br> název Obec  BÍLÁ 
<br> ulice, č.p.Bílá 151
<br> obec Bílá
<br> PSČ, pošta 739 15
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 558 438 627
<br> fax 558 690 020
<br> e-mail ou@obecbila.cz
<br> WWW stránky www.obecbila.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.13.07.2022 10h 2m50s
<br>
<br> Licence: DQEO strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 8 595 000,00  8 995 000,00  11 361 081,51 
<br> Nedaňové příjmy 2 753 600,00  1 153 600,00  1 189 655,72 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 68 100,00  1 629 274,15  1 629 274,15 
<br> Příjmy celkem 11 416 700,00  11 777 874,15  14 180 011,38 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.650 000,00  650 000,00  1 070 478,11 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00  20 000,00  66 811,88 
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 120 000,00  120 000,00  173 278,47 
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob...

Načteno

edesky.cz/d/5510301

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz