« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu 16.7.-17.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1059499708_1_situace 1.pdf [1,06 MB]
JAZNAK spol.s r.o.- dopravní značení,XXXXX XXXXXXXX Strana: X z X
<br> Dopravní opatření při pořádání moto akce Cena města Jičína 2022 /od 16.7.do 17.7./ Evidenční číslo: 33545
<br> »' _l.l 'UIW <.>,alu num.-u (
<br>,Meziluží,:'_,"*Í,<.> Í_—“_ _ ; Zelejw Ma „ |.I.:;— - l _ ; í "' *" ;f l _: \,|.„' TF __— Maů ll' ___—' '“" „ ___—_ f/ía \",I | —-.:„ |
<br> E&AVZN NjQIF'šDlN'liiX
<br> “\,<.> _ 'Í' _ "*,Malemovíce Líbošowcejg,__;—
<br> „ ;; 7:1— _ !._-_.;;; - Foam „g : ::.-„„ _ Sléblovícg \— VEsecytí"“—i;„ ' » *“ ll" \
<br> \:7'“ _ _ _ „\;—Ž; _ __ __ Mladějov? '
<br> Čálevioe <.>
<br> mnohdy ' "' Staňkova —_--- -=Í—'
<br> _ všemy * " \ Betlem
<br> =* Samsuna *; Drštěkryje
<br> z) _ _ __ „fl e_tailm.<.> :f g <,>
<br> ' lh,g,;-.;.»,<.> ná St Město »
<br> Na místních a účelových komunikací,_„.;i'-»' ' —-T*.-_—-;______ _ " '
<br> které vyúsťují na uzavírku budou pořadatelé „ff._ _._______.<.> | =; výlja *; “i „,VEÍEĚKB Př a prostor označen zabezpečovací páskou! líh W“ Štidla :! _.<.> :—_: ';jl'l'k'ýř'ljg/ ___! [ Stávající DZ v rozporu s uzavírkou zakrýt ! Říší-,_ „_ “l.___.__ <.>,“g „,Ši; (l %! \ *""
<br> nl.: XXXX.Almut-rl—H An - || ' |
<br> Návrh zpracoval: XXXXX XXXXX Datum: XX.X.XXXX
priloha_1059499708_0_20767-22-3 Rozhodnnutí uzavírka Jičín motozávody I-35.pdf [0,14 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: Dle rozdělovníku
ZE DNE: 02.06.2022
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-20767/DS/2022-3 (MT)
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXXXXX
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 702 196 322
E-MAIL: jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 11.07.2022
<br> Počet listů: 5
Počet příloh: 2 / listů: 2
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 280.8.S/5
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný
silniční správní úřad ve věcech silnic I.třídy podle § 40 odst.3 písm.d) zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o PK),na základě
posouzení podkladů a projednání v řízení vedeném podle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,v platném znění vyhovuje žádosti společnosti Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR <,>
Havlíčkova 22,506 01 Jičín,IČO 03516482,ze dne 02.06.2022,a podle ustanovení § 24
zákona o PK
<br>
povoluje
<br> úplnou uzavírku silnice I/35 na správním území města Jičín a obcí Holín a Kbelnice
v úseku mezi křižovatkami se silnicemi I/16 a III/03519 z důvodu konání motocyklových závodů
„Cena města Jičína 2022“ <.>
<br> Termín uzavírky:
Sobota 16.07.2022 v čase 7:00 – 20:00 hod <.>
Neděle 17.07.2022 v čase 7:00 – 20:00 hod <.>
<br> Délka uzavírky: cca 1500 m
(z toho cca 1200 m závodní trať a cca 300 m odstavné parkoviště)
<br> Objízdná trasa (mimo autobusové linkové dopravy):
Jičín – I/35 – Jinolice – Libuň – Újezd pod Troskami – II/281 – Mladějov – III/2813 – Zámostí-
Blata – I/16 – Dolní Lochov – Jičín obousměrně
<br> Úsek uzavírky a vedení objízdné trasy jsou zakresleny v přiložené situaci <.>
<br>
<br> 2
<br> Autobusová linková doprava:
<br> Uzavírka ovlivní provoz autobusových linek:
100412 Praha,Černý Most - XXXXX XXXXXXXX...
priloha_1043419181_0_AMK_Jičín_SDZ_uzav_I_35a_Koněvova_Mark_14695_22[1].pdf [2,41 MB]
1
<br> M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
odbor dopravy
<br> ul.17.listopadu č.p.16,506 01 Jičín e-mail:doprava@mujicin.cz fax.:493 545 285
<br> Č.j.: MuJc/2022/14695/DOP/DuM V Jičíně dne: 25.05.2022
<br> Vyřizuje: ing.Duczynski
<br> Telefon: 493 545 400
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu
<br>
<br> Odbor dopravy MěÚ Jičín,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61 odst.1
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení §
<br> 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a podle ust.77 odst.1 písm <.>
<br> c) uvedeného zákona č.361/2000 Sb <.>,na základě žádosti Auto moto klubu Český ráj Jičín v AČR <,>
<br> Havlíčkova 22,506 01 Jičín – IČO 03516482 (dále žadatel) ze dne 4.4.2022 a po dohodě s dopravním
<br> inspektorátem Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ÚO Jičín
<br> (vedeno pod č.j.KRPH-20126-1/ČJ-2022-050406 ze dne 23.2.2022) <,>
<br>
<br> vydává žadateli stanovení přechodného dopravního značení
<br> formou opatření obecné povahy dle ust.§ 171 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád takto:
<br>
<br> Popis a důvod přechodného značení: dopravní značení na MK a silnicích II.a III.tříd pro uzavírku sil <.>
<br> I/35- E442,II/502 a III/03519 v obci Jičín - I/35 a ulice M.Koněva a Markova včetně objízdné trasy pro
<br> akci: „CENA MĚSTA JIČÍNA” v termínu 16.7.-17.7.2022,a to vždy max.07:00 - 20:00 hod <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle dvou přiložených situací a podle „Zásad pro označování
<br> pracovních míst na pozemních komunikacích” (TP 66),dále podle ČSN EN,zák.č.361/2000 Sb.a vyhl <.>
<br> č.294/2015 Sb.<,>
<br>
<br> za těchto podmínek:
<br>
<br> 1) Dopravní značení bude provedeno podle schémat dopravního značení,která schválil Dopravní inspektorát
<br> Policie České Republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ÚO Jičín dne 23.2.2022 <.>
<br> 2) Při akci n...

Načteno

edesky.cz/d/5510076

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz