« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Návrh změny č.1 ÚP Nučice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nučice_PV_Z1_ÚP_návrh_vydání_OOP_1_2022_internet.pdf (417.06 kB)
1.Změnou č.1 se mění a doplňuje textová část ÚP Nučic,jak je uvedeno pod bodem 2 „Změnou
č.1 je doplněna a upravena textová část platného ÚP Nučic v těchto kapitolách následujícím
způsobem:“,v kapitolách nebo subkapitolách
a) A.„VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“;
b) F.„STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VY-
<br> UŽITÍ“;
c) G.„VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPA-
<br> TŘENÍ,STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU
A PLOCH PRO ASANACI,PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VY-
VLASTNIT“;
<br> textové části změny č.1 označené jako „TEXTOVÁ ČÁST“ <.>
2.Změnou č.1 je aktualizováno zastavěné území ke dni 9.listopadu 2021 v souladu s § 58 odst.3
<br> stavebního zákona v katastrálním území Nučice,jak je uvedeno v kapitole A „VYMEZENÍ ZA-
STAVĚNÉHO ÚZEMÍ“ bodu 2 textové části změny č.1,vymezené ve výřezu č.1 výkresu č.1 „Vý-
kres základního členění území“ grafické části změny č.1 <.>
<br> čj.: OUNU/0625/2022 V Nučicích dne: 9.července 2022
Vyřizuje: Ing.Vich,PRISVICH,s.r.o <.>
<br> tel.241444053,mobil 606638956
<br> Opatření obecné povahy č.1/2022/OOP

<br> ZMĚNA Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC
<br> ***************************************************************
Zastupitelstvo obce Nučice,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
podle § 43 odst.4 stavebního zákona,§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „správní řád“),§ 13 a přílohy č.1 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analy-
tických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu plánovací činnosti,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č.500/2006 Sb.“),ve spojení s § 55 odst.6 a § 55b odst.7 stavebního
zákona,usnesením č.2/4/2022 ze dne 28.června 2022
<br> v y d á v á
změnu č.1 územního plánu Nučic
<br> ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „změna č.1“),jejíž ú...
Nučice_PV_Z1_ÚP_návrh_dokumentace_k_vyhlášení_internet.pdf (9.4 MB)
ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY:
<br>
1.ZMĚNA č.1 ÚP NUČIC
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
1 – VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
2 – HLAVNÍ VÝKRES - VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
3 – VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ - VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
<br>
<br>
2.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP NUČIC
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
OD1 – KOORDINAČNÍ VÝKRES – SAMOSTATNÝ VÝKRES 1: 5 000
OD2 – VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: 10 000
OD3 – VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU- VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
POŘIZOVATEL
OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
<br> NUČICE 2,281 63 NUČICE
STAROSTKA: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,IČO XXXXXXXX
e-mail info@obec-nucice.cz,www.obec-nucice.cz
<br>
<br> VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
PRISVICH s.r.o <.>
<br> JEDNATEL: ING.XXXXXXXX XXXX
TEL.+XXX XXX XXX XXX
<br> NAD ORIONEM 140,252 06 DAVLE,IČ 271101053
e-mail prisvich@prisvich.cz
<br>
<br> PROJEKTANT ZMĚNY
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
ING.ARCH.XXXXX XXXXX
<br> TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
<br> PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX 280 775
<br>
<br>
<br> 1
ZMĚNA č.1 ÚP NUČIC 06/2022
<br>
<br> 1.ZMĚNA č.1 ÚP NUČIC
TEXTOVÁ ČÁST
<br> 1) Změnou č.1 není dotčena textová část ÚP Nučic v kapitolách:
<br> B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
<br> C.URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
<br> E.KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY
V JEJICH VYUŽITÍ,ÚSES,PROSTUPNOST KRAJINY,PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,OCHRANA PŘED
POVODNĚMI,REKREACE,DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
<br> G.VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,STAVEB
A OPATŘENÍ K...
Nučice_PV_ÚZ_ÚP_po_Z1_dokumentace_k_vyhlášení_internet.pdf (5.58 MB)
ÚZEMNÍ PLÁN NUČIC
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br> 06-2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> označení správního orgánu,který poslední
změnu Územního plánu Nučic vydal ZASTUPITELSTVO OBCE NUČICE
<br> název
ÚZEMNÍ PLÁN NUČIC
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1
<br> pořadové číslo poslední změny
1
<br> datum nabytí účinnosti poslední změny
……….2022
<br> pořizovatel OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
<br> jméno oprávněné úřední osoby pořizovatele
XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele
STAROSTKA OBCE
<br> Podpis (oprávněná úřední osoba pořizovatele)
<br>
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL
OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
<br> NUČICE 2,281 63 NUČICE
STAROSTKA: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,IČO XXXXXXXX
e-mail info@obec-nucice.cz,www.obec-nucice.cz
<br>
<br> ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
<br>
PRISVICH,s.r.o <.>
<br> NAD ORIONEM 140,252 06 DAVLE,IČO 271101053
KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560,140 02 PRAHA 4
<br> JEDNATEL ING.XXXXXXXX XXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 053
<br> e-mail prisvich@prisvich.cz
<br>
ZPRACOVATEL
<br> ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚP A ZMĚNY Č.1
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČO 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> AUTORIZACE ČKA XX XXX
ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
<br> ING.ARCH.XXXXX XXXXX
TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
<br> e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX 280 775
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN NUČIC- ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.1
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚP NUČIC
<br> A.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1
<br> B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROVOJE JEHO HODNOT
B.1.Koncepce rozvoje území 1
B.2.Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 1
<br> C.URBANI...

Načteno

edesky.cz/d/5508974

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   EIA   Prodej   Územní plánování   Prodej   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz