« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - prodloužení společného povolení - Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - prodloužení společného povolení - Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2022/053126/STAV/ZEM/PeZ Přerov,dne 11.07.2022
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ukl.a skart.znak:
<br> Ev.č.:
<br>
<br> MMPr/138914/2022/PeZ
<br> Ing.Zuzana Pecová
<br> 581268535
<br> zuzana.pecova@prerov.eu
<br> 231.8 A/50
<br> 400/440/441/445
<br>
<br>
Žadatel:
<br> Obec Lazníčky,Lazníčky 35,751 25 Veselíčko u Lipníka n.B <.>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> (V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Přerova,Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,Oddělení vodního hospodářství
<br> a zemědělství příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104
<br> odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný
<br> podle ustanovení § 15 odst.5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
<br> v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a současně podle ustanovení § 94p stavebního zákona
<br> posoudil žádost o prodloužení společného povolení,kterou dne 16.03.2022 podala
<br> Obec Lazníčky,IČ: 00636321,Lazníčky 35,751 25 Veselíčko u Lipníka n.B <.>
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Podle ustanovení § 94p odst.5 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br>
<br> do 31.12.2024 platnost společného povolení,které vydal Magistrát města Přerova,Odbor stavebního
<br> úřadu a životního prostředí,Oddělení vodního hospodářství a zemědělství,dne 20.11.2020
<br> pod MMPr/227975/2020/PeZ (spis.zn.2...

Načteno

edesky.cz/d/5506686

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz