« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých usnesení 06/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých usnesení 06/2022
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
<br> Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
<br> Ze zápisu č.6/2022 ze dne 14.06.2022
<br> Znění usnesení uvedených v rekapitulaci je identické se zněním usnesení přijatých k jednotlivým projednávaným bodům programu.V případě chyby vzniklé přepisem,je právně relevantní znění usnesení uvedeného na závěr projednávaného bodu <.>
<br>
<br> Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 37/06/2022
<br> 14.06.2022
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením do programu jednání následujících bodů:
a) Účetní závěrka obce za rok 2021
b) Investiční akce dětské hřiště Rakovice“
c) Navýšení a snížení částek na položky transfery na rok 2022
<br>
38/06/2022
14.06.2022
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje předložený návrh programu doplněný ve smyslu usnesení č.37/06/2022 <.>
<br>
39/06/2022
14.06.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad,včetně přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků <.>
<br>
40/06/2022
14.06.2022
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021 bez výhrad <.>
<br>
<br> 41/06/2022
14.06.2022
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje navýšení a snížení částek na položky transferu na rok 2022:
a) navýšení částek:
· § 3639 pol.5329 z 50.000,- na 69.453,90
· § 4369 pol.5329 z 20.000,- na 70.000,-
· § 6171 pol.5321 ze 2.000,- na 6.000,-
b) snížení částek:
· § 3639 pol.5229 z 50.000,- na 0,00
<br>
<br> 42/06/2022
14.06.2022
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice:
a) schvaluje pronájem pozemku parc.č.43/1,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití ostatní komunikace,o výměře 89 m2 v k.ú.Rakovice,zapsaného na LV č.1 vedeného pro katastrální území a obec Rakovice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek,panu J.N <.>
b) stanovilo délku pronájmu na dobu 4 let (slovy čtyř let) a výši nájemného na 2,00 Kč.m-2 a XXX (slovy za dvě koruny české za metr čtvereční)
c) ukládá starostovi obce vypracovat návrh nájemní smlou...

Načteno

edesky.cz/d/5505042

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz