« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Doručení Změny č_1 ÚP Loket veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doručení Změny č_1 ÚP Loket veřejnou vyhláškou
strana 1/2
<br> Spisová značka: 1303/2021/OV
Číslo jednací: 1303/2021/OV-46
V Lokti dne: 08.07.2022
<br> Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: m.hronicek@loket.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
DORUČENÍ
<br> Změny č.1 Územního plánu Loket
<br> Město Loket,prostřednictvím Městského úřadu Loket,odboru výstavby,jako
pořizovatele Změny č.1 Územního plánu Loket příslušného podle § 6 odst.2 ve spojení
s § 24 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),v platném znění (dále jen „stavební zákon“),doručuje v souladu s § 55 odst.7
stavebního zákona ve spojení s § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
v platném znění (dále jen „správní řád“) <,>
<br> „Změnu č.1 Územního plánu Loket.“
<br> Zastupitelstvo města Loket,jako příslušný orgán podle § 6 odst.5 písm.c) stavebního
zákona,v souladu s § 55b odst.10 ve spojení s 54 odst.2 stavebního zákona vydalo dne
16.06.2022 usnesením č.Z41/4/2022 Změnu č.1 Územního plánu Loket <.>
<br> Změna č.1 Územního plánu Loket (změna opatření obecné povahy „Územní plán Loket“)
se doručuje v souladu s § 55 odst.7 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.Vzhledem
k rozsahu Změny č.1 Územního plánu Loket není možné její zveřejnění na úřední desce <.>
Změna je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese
Městského úřadu Loket,záložka územní plán,složka Změna č.1 Územního plánu Loket <,>
nebo přímo na odkazu: http://mu.loket.cz/?article_id=18353.Do Změny č.1 Územního plánu
Loket lze také nahlédnout v kanceláři odboru výstavby Městského úřadu Loket <.>
<br> Změna č.1 Územního plánu Loket nabývá účinnosti dnem jejího doručení a dnem
doručení úplného znění Územního plánu Loket (§ 55 odst.7 stavebního zákona).Proti
Změně č.1 Územního plánu Loket nelze podat podle § 173 odst.2 správního řádu opravný
prostředek <.>
<br>
<br>
<br>
<br> otisk razítka
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
referent odboru výstavby
<br>
<br>
<br> strana 2/2
<br> Změna č.1 Územního plánu Loket ...

Načteno

edesky.cz/d/5503966

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz