« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kormorán

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

final_opatreni_obecne_povahy_-_kormoran_-_final.pdf (667.09 kB)
1
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
<br> jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1,písm.g)
<br> zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpsů,a dále dle ust <.>
<br> § 75 odst.1,písm.d) a ust.§ 77a odst 5,písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a
<br> krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),dle ust.§ 5b odst.4 zákona a v souladu
<br> s ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při
<br> prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů
<br> na území Středočeského kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
<br> Kokořínsko–Máchův kraj,Blaník,Křivoklátsko,Český Ráj,Brdy,Český kras a mimo
<br> území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech
<br> jejich jejich ochranných pásem (dále jen „správní území krajského úřadu“) <.>
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Krajský úřad tímto opatřením vydaným pod č.j.………… a oznámeným veřejnou vyhláškou
<br> dne ………… (dále jen „opatření obecné povahy“)
<br> povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona; 1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně
<br> žijících živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím
<br> osob oprávněných podle zákona o myslivosti3) jedince kormorána velkého stanoveného
<br> v § 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a odst.1 <,>
<br> písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné povahy ...
opatreni_obecne_povahy_kormoran_-_vyveseni_na_uredni_desky.pdf (1.68 MB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 fax: 257 280 203 sykora@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 27.6.2022
<br> Číslo jednací: 081458/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_081331/2022/KUSK/2
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Sy
<br>
<br> Věc: Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s návrhem opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> „krajský úřad“) v návaznosti na termín platnosti původního opatření obecné povahy <,>
<br> přistoupil k přípravě nového opatření obecné povahy,kterým se v souladu s § 5b odst <.>
<br> 4 zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny,v platném znění,stanoví
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje <.>
<br>
<br> V souladu s § 172 odst.1 zákona č.500/2004,správní řád,je nezbytné návrh opatření
<br> obecné povahy zveřejnit (doručit) formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce
<br> správního orgánu a na úředních deskách obecních úřadů ve všech obcích,jejichž
<br> správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat.Návrh opatření obecné povahy
<br> musí být podle výše uvedeného ustanovení i § 25 odst.3 správního řádu zveřejněn
<br> (vyvěšen na úředních deskách) nejméně po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br> Žádáme Vás proto,abyste jako obce,jejichž správní obvod je navrhovaným
<br> opatřením obecné povahy dotčen,bezprostředně po obdržení tohoto dopisu
<br> zveřejnily (vyvěsily) veřejnou vyhlášku s návrhem opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého,na
<br> Vašich úředních deskách,a to po dobu 15 dnů (zadní stranu vyhlášky s datem
<br> vyvěšení a sejmutí zpět s ohledem na hospodárnost a snížení administrativní
<br> zátěže řízení nezasílejte) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> strana 2 / 15
<br> Předem děkujeme za spolupráci <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
… … … … … … … … … … … …
<br> oprávněná úřední osoba
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Odbor životního prostředí a zem...

Načteno

edesky.cz/d/5502801

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz