« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - Usnesení z 36. zasedání ZO Horní Vltavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 36. zasedání ZO Horní Vltavice
Stránka 1 z 2
<br>
USNESENÍ ZE 36.ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE
konaného dne 30 06.2022
<br> Usnesení č.2022-36/1
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje program 36.zasedání obce Horní Vltavice <.>
<br>
Usnesení č.2022-36/2
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje:
<br>  Smlouvu č.1210600037 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky a pověřuje starostu ing.XXXXX XXXXXX jejím podpisem <.>
<br>  Smlouvu č.XXXXXXXXXX o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky a pověřuje starostu ing.XXXXX XXXXXX jejím podpisem <.>
<br>
Usnesení č.XXXX-XX/X
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 s výhradou <.>
Zastupitelstvo obce přijímá následující opatření:
<br> 1.Kontrolou inventurního soupisu k účtu 028 DDHM bylo zjištěno,že je na účtu 028 0100 (pod
inventárním číslem 9244) stále evidován majetek,který není samostatným technicko -
ekonomickým určením,ale stavbou – plot u MŠ <.>
o Zastupitelé obce ukládají paní účetní obce chybu opravit a to nejpozději do 30.9.2022 <.>
<br> 2.Při kontrole bylo zjištěno,že k 31.12.2021 nemá obec žádný zastavený majetek.Přesto je
v inventurním soupisu účtu 021 0140 Stavby – Budovy zástavní právo i nadále vedena
nemovitost čp.80 jako nemovitost zatížena zástavním právem <.>
o Zastupitelé obce ukládají paní účetní obce chybu opravit a to nejpozději do 30.9.2022 <.>
<br> 3.Písemná informace o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků nebyla
přezkoumávajícímu orgánu vůbec podána <.>
o Zastupitelé obce ukládají paní účetní chybu napravit a to tak,že nejdéle do 26.2.2023
<br> zašle písemnou informaci o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků,za rok
2022,přezkoumávajícímu orgánu <.>
<br> 4.Kontrolou přijaté investiční dotace na realizaci: „Venkovní úpravy okolo kulturního domu“ bylo
zjištěno,že při vyúčtování dotace nebylo účtováno prostřednictvím účtu 348 Pohledávky za
vybranými místními vládními institucemi <.>
o Zast...

Načteno

edesky.cz/d/5500931


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz