« Najít podobné dokumenty

Obec Ostrovec - Zápis ZO ze dne 18. 5. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ostrovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO ze dne 18. 5. 2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec
<br> ze dne 18.5.2022
Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec
Začátek: 20:00 hod <.>
Přítomni: T.Hrach,T.Vaňáč,J.Kuželová,J.Hrach,M.Netušil,C.Mikšíček,A.Kabátek
Omluveni: -
Neomluveni: -
Zapisovatel: T.Hrach
Ověřovatelé zápisu: T.Vaňáč,J.Hrach
Starosta obce pan Hrach zahájil jednání a přivítal přítomné a zastupitele,konstatoval <,>
<br> že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Návrh programu : 1) Kontrola usnesení
<br> 2) Rozpočtové opatření
<br> 3) Závěrečný účet obce Ostrovec za rok 2021
<br> 4) Účetní závěrka obce Ostrovec za rok 2021
<br> 5) Účetní závěrka PO MŠ Ostrovec,okres Písek za rok 2021
<br> 6) Smlouva o smlouvě budoucí
<br> 7) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Ostrovec pro
<br> volební období 2022-2026
<br> 8) Finanční dar
<br> 9) Prodej pozemků
<br> 10) Diskuse
<br> 11) Závěr
<br> Zastupitelé souhlasí s navrženým programem.Schváleno 7.Hlasy
1) Kontrola usnesení
Všechny usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 20.2.2022 byly splněny <.>
2) Rozpočtové opatření
S rozpočtovým opatřením č.3/22,4/22,5/22,6/22,7/22 bylo seznámeno ZO <.>
Kopie rozpočtových opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu <.>
ZO Ostrovec bere na vědomí rozpočtové opatření
3) Závěrečný účet obce za rok 2021
Se závěrečným účtem obce seznámil přítomné starosta.Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021,provedené na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO,nebyly zjištěny nedostatky <.>
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno KÚ JčK Č.Budějovice dne 4.4.2022.Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 byl zveřejněn na úřední a elektronické desce OÚ od 27.04.2022.Připomínky k závěrečnému účtu nebyly podány <.>
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.12/22 – schvále...

Načteno

edesky.cz/d/5500185

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ostrovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz