« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Článek k výročí obce Nučice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nučice.jpg (7.83 MB)
1Q | Voan Eas
<br> {HEBREGION
<br>
<br> Nuéice zménil
<br> V sobotu 18.Eervna odpoledne se
<br> V Nuéicich na Kolinsku uskuteénila
Oslava VVroEi obce,které pfinesla nej en
tropickjrm sluncem zalité zébavni
odpoledne.Obyvatelé Nuéic se béhem
besedy o dejinéch obce Vfibec poprVé
seznémili s nékolika objevy z déjin
obce,a dokonce do§lo na posun nejstar§i
zminky o obci — o 47 let <.>
<br> lavnost zahéjil na néV-
<br> si XXXX zvonku pilifové
zvoniéky z éerveného pis-
kovce,postavené roku
18 97.Ostatné Eervené
zbarvenV kémen tu spat-
fite téméf na kaidém
rohu.Ie souéésti osténi
selschh bran,pamétniku
palech,kfiie cisafovny
Alibéty Bavorské a j sou
z ného postaveny take
nejstar§i domy obce,kte-
rou jii ve stfedovéku tato
nerostné surovina VVraz-
né proslaVila.Zde se lé-
maly kVédry k VVstaVbé
nejkrésnéj§ich pamétek
u nés — roménské baziliky
<br> V Tismicich,gotického
<br> jl:-
<br> kostela sézavského k1é§-
tera,a dokonce byl pouiit
i pro dostavbu svatovitské
katedrély na Praiském
hradé.Tlukot majzlikfi
a dlét ustal 32 V poloviné
20.stoleti <.>
<br> Po fivodni zdraVici
a pfedstaveni programu
<br> oslav z fist starostky obce
Libu§e Mervardové poho-
vofil krétce spisovatel Ian
Psota o zvoniéce a zpfiso-
bech zvonéni (protipoiér-
ni poplach,odvraceni
boufek,signalizace Easu
k vykonéni modliteb
nebo vyprovézeni zemfe—
IVCh na jejich posledni
cesté).Nésledné se pfed
zvoniékou zformoval
prfivod pod vedenim Sbo-
ru dobrovoanch hasiéfi <,>
jehoi Elenové s Véncem
<br> a Vlajkami (R i Nuéic
<br> V Eele dovedli név§tévni-
ky k pamétniku palech <,>
kde za znéni nérodni
hymny poloiili Vénec se
<br>
<br> stuhou V barvéch obce <,>
aby uctili a vzpomnéli na
padlé obyvatele V 1.SVéto-
Vé Vélce <.>
<br> Pr1°1V0d se po ceremonii
odebral na néves,kde né-
V§tévnici zaplnili sél hos-
tince,aby vyslechli pred-
né§ku Jana Psoty
<br> s promiténim o déjinéch
obce.Pfitomni se sezné-
mili napfiklad s XXX,Xe
zatimco Kostelec nad
Cerani lesy vznikl
uprostfed Eerného lesa <,>
zvaného podle priznaéné
zbarvenV...

Načteno

edesky.cz/d/5500169

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz