« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 28.06.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva.pdf (1.13 MB)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice konaného dne 28.6.2022
<br> Místo konání: Obecní úřad Nučice Čas zahájení: 18 hod <.>
<br> Přítomni: L.Mervardová,Nl.Kočí,Nl.Jirsová,P.Krutsky,J.Chromy,Omluveni: |.Nováková,R.Maršák
<br> Přítomno je 5 zastupitelů ze 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné.Předsedající: starostka obce XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Předsedající všechny přítomné přivítala a konstatovala,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Informovala,že zápis z minulého zasedání byl v zákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
<br> Dále předsedající určila zapisovatelem M.Jirsovou a ověřovateli zápisu 1.Chromého a M.Kočího.K určenému zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy <.>
<br> Předsedající přečetla program zasedání:
<br> 1.Schválení usnesení o vydání změny č.1 územního plánu Nučic
<br> 2.Schválení Žádosti o navýšenífinančních prostředků MŠ Kuřátka Nučice
<br> 3.Individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2022
<br> 4.Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.3.2022
<br> 5.Schválení Dohody mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště
<br> 6.Rozpočtové opatřené č.3/2022
<br> 7.Schválení závěrečného účtu obce Nučice za rok 2021,včetně zprávy o provedené kontrole hospodaření 8.Schválení účetní závěrky obce Nučice za rok 2021
<br> 9.Schválení účetní závěrky MŠ Kuřátka Nučice za rok 2021
<br> 10.Schválení závěrečného účtu DSO JEKOZ za rok 2021,včetně zprávy o provedené kontrole hospodaření 11.Schválení VZMR oslavy obce — upomínkové předměty
<br> 12.Různé
<br> 13.Diskuze
<br> Návrh usnesení č.1/4/2022:
<br> Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje program zasedání zastupitelstva.Pro: 5 Proti: O Zdržel se: 0
<br> Usnesení bylo přijato <.>
<br> 1) Schváiení usnesení o ...

Načteno

edesky.cz/d/5497013

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz