« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Vyrozumění o podkladech rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění o podkladech rozhodnutí
Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz E-mail: urad@kr-ustecky.cz
<br>
strana 1 / 3
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br>
Datum: 29.6.2022
Spisová značka: KUUK/107394/2021/20
<br> Číslo jednací: KUUK/101804/2022
UID: kuukes861e202f
Vyřizuje/linka: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX / XXX
Počet listů/příloh: X/X
<br>
<br> Vyrozumění o podkladech rozhodnutí
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ ÚK <,>
UPS) vede v současnosti odvolací řízení proti rozhodnutí Magistrátu města Teplice,odboru
územního plánování a stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“),č.j.MgMT/065594/2021 <,>
sp.zn.ÚP/046125/2021/Mir,ze dne 15.6.2021,kterým bylo rozhodnuto o umístění stavby:
„PH Park Teplice“ Modlany,Suché,na pozemcích p.č.257,266,272 v katastrálním území
Žichlice u Modlan,pozemku p.č.132/1 v katastrálním území Malhostice a pozemku p.č.961
v katastrálním území Velvěty <.>
<br> Jelikož odvolání směřují mj.proti obsahu závazných stanovisek dotčených orgánů,požádal
KÚ ÚK,UPS příslušné nadřízené orgány o potvrzení nebo změnu odvoláním napadených
závazných stanovisek.Závazná stanoviska vydaná nadřízenými orgány jsou novými podklady
rozhodnutí odvolacího orgánu <.>
<br> V průběhu odvolacího řízení žadatel,kterým je společnost PH-Real a.s <.>,IČO: 27339211 <,>
Krupská 17/29,415 01 Teplice,zastoupená společností REINKA s.r.o <.>,IČO: 22795146 <,>
Štefánikovo náměstí 1702/18,430 01 Chomutov,vzal část žádosti o vydání územního
rozhodnutí zpět.Zpětvzetí části žádosti a jeho podklady jsou taktéž novým podkladem
rozhodnutí odvolacího orgánu <.>
<br> Podle § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní
řád“),musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí <.>
<br> Na základě tohoto ustanovení KÚ ÚK,UPS účastníkům řízení tímto sděluje,že mají možnost
seznámit se s podklady rozh...

Načteno

edesky.cz/d/5492845

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz