« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - Závěrečný účet za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Brusnice za rok 2020 + podpis.pdf (1.25 MB)

Protokol o schválení.pdf (44.56 kB)
Protokol o schválení / neschválení účetní závěrky
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dolní Brusnice; IČO 60153415; Dolní Brusnice 17,Dolní Brusnice,544 72
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 12.5.2021
<br> ŘádnáProtokol o schválení/neschválení účetní závěrky:
<br> 31.12.2020Datum účetní závěrky:
<br> 11.5.2020Datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky:
<br> Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce
<br> Osoby rozhodující o schválení nebo neschválení účetní závěrky: XXXXXXX XXXXXXXX - starostka
<br> XXXXX XXXXXXXXX - místostarostka
<br> XXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXXXXXXX
<br> XXX XXXXX
<br> XXX XXXXX
<br> Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Schváleno
<br> Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6 odst.3,případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní
závěrky:
<br> Výkaz FIN k 31.12.2020,Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020,Rozvaha k 31.12.2020,Příloha k 31.12.2020
<br> Zastupitelstvo obce účetní závěrku za rok 2020 schvaluje,účetní akceptovala shválení účetní závěrky bez připomínek <.>
<br> Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky
podle § 7 odst.3,případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Za účetní jednotku: XXXXXX XXXXXXXX
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2020.pdf (112.67 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Dolní Brusnice; IČO 60153415; Dolní Brusnice 17,Dolní Brusnice,544 72
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 14.1.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 4 745 470,70 0,00 5 431 973,65 0,00
I.Náklady z činnosti 4 479 805,28 0,00 4 970 175,65 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 174 257,06 0,00 260 636,26 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 172 197,80 0,00 156 703,71 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 84 390,79 0,00 87 938,92 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 339 468,78 0,00 877 489,10 0,00
<br> 9.Cestovné 512 1 215,00 0,00 5 276,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 913 997,93 0,00 1 051 978,69 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 530 140,00 0,00 1 279 748,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 425 124,00 0,00 365 074,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 617,00 0,00 2 169,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 800,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 41 790,00 0,00 91 914,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplat...
ROZVAHA 2020.pdf (157.38 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dolní Brusnice; IČO 60153415; Dolní Brusnice 17,Dolní Brusnice,544 72
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 14.1.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 56 311 907,98 9 238 017,44 47 073 890,54 43 336 328,00
A.Stálá aktiva 46 524 059,80 9 238 017,44 37 286 042,36 34 346 674,36
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 172 538,80 172 538,80 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 172 538,80 172 538,80 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 46 351 521,00 9 065 478,64 37 286 042,36 34 346 674,36
<br> 1.Pozemky 3 740 083,22 0,00 3 740 083,22 3 744 230,72031
<br> 2.Kulturní předměty 2 600,00 0,00 2 600,00 2 600,00032
<br> 3.Stavby 37 396 792,49 6 618 361,35 30 778 431,14 22 858 666,43021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 437 775,30 408 984,30 2 028 791,00 2 165 169,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 968 301,99 1 968 301,99 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 646 752,00 69 831,00 576 921,00 583 401,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 159 216,00 0,00 159 216,00 4 992 607,21042
<br> 9.Posk...
PŘÍLOHA 2020.pdf (134.16 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dolní Brusnice; IČO 60153415; Dolní Brusnice 17,Dolní Brusnice,544 72
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 18.1.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2013 <.>
V roce 2013 se změna metod týkala především změny oceňování majetku při bezúplatných převodech mezi vybranými účetními jednotkami (ocenění dle účetních cen
předávajícího)
a dále evidence výnosu z prodeje drobného dlouhodobého majetku na účtu 646,dále došlo ke změnám v r.2014 -majetek oceněný reálnou hodnotou / účty 035 a 036 /,vznikly
nové náz
vy účtu 022 a 082,novela ČUS č.708,vyřazovací zůstatková hodnota + zbytková hodnota
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 300 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7000 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2020 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice <.>
Odpisový plán: Účetní jednotka provádí roční účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek <.>
Přepočet údajů v cizích mě...
INVENT.ZPRÁVA.pdf (554.06 kB)
Inventarizační zpráva za rok 2020
<br> Účetní jednotka :
<br> Obec Dolní Brusnice,IČO 60153415,zastoupená starostkou — XXXXXXX XXXXXXXX Datum zahájení : X.X.XXXX
<br> Datum ukončení : 20.1.2021
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena : 31.12.2020
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitro-organizační směrnice k inventarizaci č.8/2010 včetně dodatku
<br> 2.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termín prvotní inventury byl dodržen <.>
<br> 3.Proškolení členů inventarizačních komisí — proběhlo v budově obecního úřadu dne 4.1.2021,přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy na protokolu.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti
<br> 4.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců — nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu
<br> 5.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům — bez přijatých opatření
<br> 6.In v e n t a r i z a c e proběhla řádně,podklady byly řádné připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.Dle plánu inventur byl zjištěn skuteční stav majetku & závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a vše bylo zaznamenáno v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.Rozdílová inventura nebyla provedena <.>
<br> Výsledek inventarizace je vyčíslen na jednotlivých tiskopisech a přiložen.Dle vyjádření hmotně odpovědného pracovníka nebyly zjištěný žádné inventarizační rozdíly
<br> Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob,ani cizí majetek,který by se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obc...
FIN 2020.pdf (479.1 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dolní Brusnice; IČO 60153415; Dolní Brusnice 17,Dolní Brusnice,544 72
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 13.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 500 000,00 1 724 816,00 1 241 519,35Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 71,98
<br> 1112 50 000,00 148 830,00 19 100,31Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 12,83
<br> 1113 200 000,00 200 000,00 116 700,67Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 58,35
<br> 1121 1 000 000,00 1 100 000,00 874 132,95Daň z příjmů právnických osob 79,47
<br> 1122 200 000,00 200 000,00 17 100,00Daň z příjmů právnických osob za obce 8,55
<br> 1211 2 500 000,00 2 506 435,00 2 392 826,51Daň z přidané hodnoty 95,47
<br> 1334 3 000,00 13 000,00 12 757,20Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 98,13
<br> 1341 5 000,00 5 000,00 4 164,00Poplatek ze psů 83,28
<br> 1342 54 000,00 93 355,00 48 630,00Poplatek z pobytu 52,09
<br> 1343 1 000,00 1 000,00 0,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1349 0,00 8 514,00 8 514,00Zrušené místní poplatky 100,00
<br> 1361 23 000,00 23 000,00 6 430,00Správní poplatky 27,96
<br> 1381 26 000,00 36 000,00 33 065,18Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 91,85
<br> 1382 0,00 8,85 8,85Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 100,00
<br> 1511 450 000,00 450 000,00 414 549,08Daň z nemovitých věcí 92,12
<br> 4111 0,00 549 500,00 549 500,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 87 913,00 87 900,00 87 900,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 411...
závěrečný účet za rok 2020.pdf (2.12 MB)
Závěrečný účet za rok 2020
Obec Dolní Brusnice
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Dolní Brusnice
Dolní Brusnice 17
544 72
<br> 60153415
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 499 391 100
E-mail obec.dolnibrusnice@tiscali.cz
<br> K sestavám porovnání předchozích let jsou z důvodu přechodu na nový software přiloženy sestavy ze závěrečného účtu r.2019 <.>
<br> Doplňující údaje
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů z 2019 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 5
<br> Porovnání závazků a pohledávek z 2019 7
<br> Majetek 9
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 10
<br> Porovnání příjmů a výdajů z 2019 11
<br> Měsíční stav finančních prostředků 12
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 13
<br> Porovnání příjmů a výdajů 14
<br> Porovnání plnění sdílených daní 15
<br> Sdílené daně po měsících za poslední tři XXXX z XXXX XX
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 17
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 18
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů z 2019 20
<br> Strana
<br>
<br> Obec Dolní Brusnice,IČO 60153415 KEO4 1.8.12 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2020
<br> SU Název 2018 2019 2020
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 0,00 0,00 174 257,06
502 Spotřeba energie 0,00 0,00 172 197,80
504 Prodané zboží 0,00 0,00 84 390,79
511 Opravy a udržování 0,00 0,00 339 468,78
512 Cestovné 0,00 0,00 1 215,00
518 Ostatní služby 0,00 0,00 913 997,93
521 Mzdové náklady 0,00 0,00 1 530 140,00
524 Zákonné sociální pojištění 0,00 0,00 425 124,00
525 Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 2 617,00
527 Zákonné sociální náklady 0,00 0,00 800,00
538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 41 790,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 0,00 0,00 25 457,00
549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00 55 222,69
551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 578 902,00
554 Prodan...

Načteno

edesky.cz/d/5489764

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz