« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství
<br> 17.listopadu 16,506 01 Jičín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285
<br> Č.j.: MuJc/2022/13821/DOP/MoE V Jičíně dne: 30.5.2022
<br> Vyřizuje: ing.Moravcová
<br> Telefon: 493 545 419 Titl.:
<br> EUROVIA CS,a.s <.>
<br> Odštěpný závod oblast Čechy střed
<br> Závod Liberec
<br> Londýnská 564
<br> 460 01 Liberec
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
<br>
<br> Odbor dopravy MěÚ Jičín,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61
<br> odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností
<br> podle ustanovení § 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
<br> podle ust.77 odst.1 písm.c) uvedeného zák.č.361/2000 Sb <.>,na základě písemné žádosti <,>
<br> kterou podal žadatel: EUROVIA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast Čechy střed,závod Liberec <,>
<br> Londýnská 564,460 01 Liberec,IČO: 45274924 zastoupený firmou SAVOZ s.r.o <.>,U Kamene
<br> 1266,506 01 Jičín,IČO: 25959212 (dále žadatel) dne 13.5.2022 a po dohodě s dopravním
<br> inspektorátem Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
<br> (dále jen „DI PČR KŘP KHK“) vedeného pod č.j.: KRPH-49240-2/ČJ-2022-050406 ze dne
<br> 13.5.2022 <,>
<br>
<br> vydává žadateli stanovení přechodného dopravního značení
<br> formou opatření obecné povahy dle ust.§ 171 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br>
<br> na silnicích II.a III.tříd územní správní obvod Jičín - viz.plánek pro akci „oprava silnic
<br> III/2864 a III/2861” v termínu od nabytí účinnosti do 30.9.2022 <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle přiložené situace a podle „Zásad pro označování
<br> pracovních míst na pozemních komunikacích” (TP 66),dále podle ČSN EN,zák.č.361/2000
<br> Sb.a vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
<br>
<br> za těchto podmínek:
<br> 1) Dopravní značení bude provedeno podle přílohy a dle písemného vyjádření DI PČR KŘ...

Načteno

edesky.cz/d/5488676

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz