« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - Veřejná vyhláška na úřední desku.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška na úřední desku.pdf
Městský úřad Kolín
Odbor investic a územního plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 251
e-mail: investice@mukolin.cz
<br>
Vaše čj.(zn.): Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX
Číslo jednací: MUKOLIN/OIÚP XXXXX/XX-sindvX Telefon: XXX XXX XXX
Spisová zn.: OIÚP 7055/2022 E-mail: vladimir.sindelar@mukolin.cz
<br> Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0 Datum: 28.06.2022
<br>
<br> Územní plán Lipec – úprava – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného
projednání návrhu
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor investic a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu
podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení
o vydání územního plánu podle § 22 a § 52 odst.1 stavebního zákona termín veřejného projednání
návrhu úpravy Územního plánu Lipec podle § 188 odst.1 stavebního zákona
<br> na středu 24.srpna 2022 od 16:00 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu Lipec,Lipec 83,281 26 Týnec nad Labem
<br>
Návrh úpravy územního plánu Lipec bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce ve dnech 30.června 2022 – 31.srpna 2022,v tištěné podobě
u pořizovatele (Městský úřad Kolín – budova radnice,III.patro),na Obecním úřadu Lipec v pracovních
dnech a v elektronické podobě na adrese: Územní plán obce | Lipec
<br> Námitky mohou k návrhu územního plánu podat pouze vlastnící pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání.Námitky musí obsahovat odůvodnění,údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou <.>
<br> Připomínky může uplatnit každý,nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání <.>
<br> Dotčené orgány a krajský úřad jako nad...

Načteno

edesky.cz/d/5488424

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz