« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - Veřejná vyhláška na úřední desku.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška na úřední desku.pdf
Městský úřad Kolín
Odbor investic a územního plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 251
e-mail: investice@mukolin.cz
<br>
Vaše čj.(zn.): Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX
Číslo jednací: MUKOLIN/OIÚP XXXXX/XX-sindvX Telefon: XXX XXX XXX
Spisová zn.: OIÚP 7055/2022 E-mail: vladimir.sindelar@mukolin.cz
<br> Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0 Datum: 28.06.2022
<br>
<br> Územní plán Lipec – úprava – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného
projednání návrhu
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor investic a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu
podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení
o vydání územního plánu podle § 22 a § 52 odst.1 stavebního zákona termín veřejného projednání
návrhu úpravy Územního plánu Lipec podle § 188 odst.1 stavebního zákona
<br> na středu 24.srpna 2022 od 16:00 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu Lipec,Lipec 83,281 26 Týnec nad Labem
<br>
Návrh úpravy územního plánu Lipec bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce ve dnech 30.června 2022 – 31.srpna 2022,v tištěné podobě
u pořizovatele (Městský úřad Kolín – budova radnice,III.patro),na Obecním úřadu Lipec v pracovních
dnech a v elektronické podobě na adrese: Územní plán obce | Lipec
<br> Námitky mohou k návrhu územního plánu podat pouze vlastnící pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání.Námitky musí obsahovat odůvodnění,údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou <.>
<br> Připomínky může uplatnit každý,nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání <.>
<br> Dotčené orgány a krajský úřad jako nad...

Načteno

edesky.cz/d/5486132

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipec
03. 08. 2022
03. 08. 2022
01. 08. 2022
28. 07. 2022
28. 07. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz