« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 226_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

226_2022.pdf
1/3
<br> Bylo současně zveřejněno
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu
<br> VÍTKOVICE
<br> písemnost ev“ ční
<br> odbory,/416"
<br> na www.vítkovice.ostrava.c2 STEJNOP|S
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu
<br> Vaše značka: P3 Ostrava 8- r- 0- osm.<.>.<.> ZŠŘ.2023 ze dne: 21.6.2022 IČ: 08644705 vyvěšena 611ve2973- CJ.: VITK/l4230/22/VŽPaSŘ/Tv Na Florenci 21 16/15 sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.] Senza-= S-VITK/13601/20/2 110 00 Praha 1 za <.>,„nost.%? Z[ Vyrízqe: XXXX XXXXXX v zastoupení na základě plné ' "ré ' """," ' " Property a.s.Telefon: IČ' 273 14742 599 453 163 ' E-mail:,<.> Cho inova 576/1 Statutární město Ostrava tvrdou v1tkov1ce.ostrava.cz p Uř d 0 t kéh b ' P © 702 00 Ostrava — Přívoz ggšrošsfljtsltšlgfhovgůlmdu V""W'c" Datum:.<.> I'IIC I1I10$ 29.6.2022 ID DS- íumepmó o OSTRAVAH! vltxovnc:
<br> VEŘEMÉÁVYHLÁŠKA Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy č.26/2022
<br> Statutámi město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu podle ust.% 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „silniční zákon“),věcně příslušný dle ust.5 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.3 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,jako místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) pro místní komunikace III.a IV.třídy a veřejně přístupné účelové komunikace na území statutárního města Ostravy,MOb Vítkovice ve smyslu ust.š 77 zákona silničního zákona,po předchozím projednání se správci dotčených pozemních komunikací a se souhlasem Policie ČR,MŘ DI Ostrava pod č.j.: KRPT-3994—214/ČJ-2022-070706 ze dne 16.6.2022 vyhovuje žádosti
<br> společnosti P3 Ostrava 3.r.0 <.>,IČ 08644705,Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 (dále jen žadatel),v zastoupe...

Načteno

edesky.cz/d/5485393

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
15. 08. 2022
15. 08. 2022
15. 08. 2022
15. 08. 2022
15. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz