« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 14. RM (22.6.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

14. RM (22.6.2022)
Z Á P I S
ze 14.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 22.června 2022
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
RNDr.XXXX XXXXXXX
<br> tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXX XXXXXXX a RNDr.XXXX XXXXXXX
zápis pořízen dne: XX.X.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
<br> 1.Program jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Smlouva č.1210400043 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR,akce „Sad ve Volyni“
4.Příkazní smlouva na zadávací řízení pro výběr dodavatele akce „ZTV Skalka V.etapa“
5.Zásady č.2/2022,kterými se stanoví výše průměrné ceny pohonných hmot pro účely
<br> poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance města Volyně
6.Smlouva o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje
7.Pořadí firem na zhotovení akce „KoDuS Volyně – 24 b.j.(PB)“
8.Komise pro posouzení a hodnocení nabídek akce „Nákup CAS – hasiči Volyně“
9.Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (v rámci „KODUS“)
10.Výběr dodavatele akce „Zechovice - kaple sv.XXXXX a XXXXX - výmalba interiéru“
XX.Výběr dodavatele akce „Oprava MK k ACHP Volyně – Zechovice“
12.Záměr pronájmu bytu č.10,v domě čp.701 ve Volyni
13.Smlouva o dílo - výměna dveří a výlohy v čp.595 Volyně
14.Odměna ředitelů příspěvkových organizací města Volyně
Body dodatečně:
15.Přidělení bytu č.1 v čp.139 Lidická Volyně
16.Dodatek č.1 k náj.smlouvě Nemocnice Volyně
17.Záměr prodeje byt.jednotky č.16 v domě čp.702 Volyně
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že je
přítomno X členů rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ověřen a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky <.>
<br> ad 1/
Usnesení č.67/06/22:
RM schvaluje doplnění programu o body 15-17 a program jako celek,poté přistupuje k projednání
jednotlivých bodů <.>
<br> Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
ad 2/
U...

Načteno

edesky.cz/d/5484461

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz