« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z veřejného zasedání č.3 ze dne 22.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

220622- zapis z VZ c.3.pdf [0,91 MB]
Zápis z veřejného zasedání č.3 Zastupitelstva obce Kbelnice,konaného dne 22.června 2022 od 18:30 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Kbelnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18:30 starostou obce Filipem Smolikem (dále též jako „předsedající") <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s š 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích").informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kbelnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 15.června do 22.června 2022.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále : prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopně (% 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> ***
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu XXXX XXXX Bláhu a Ing.Jana Va'vru a zapisovatelem paní Mgr.Lenku Sofii Smolíkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani námitky.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kbelnice určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXX Bláhu a ing.Jana Vávru & zapisovatelem paní Mgr.Lenku Sofií Smolíkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0.Usnesení č.220622101 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl do programu zařadit bod“ Zrušení VZMR „rekonstrukce propustku u č.p.56".Současně navrhl vyřadit bod č.4 „Převod projektu kanalizace DSO“.Další návrhy na doplnění či změnu programu zasedání nebyly ...
220622 -priloha c.7 projekt sazime budoucnost.pdf [24,32 MB]
XXXX XXXXXXX
XXx
<br> XXXX XXXXXXX
LEGENDA:
<br> XXXX XXXXXXX
Sorbus aria
<br> XXXX XXXXXXX
(XXX-XXXcm)
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
DOSADBA STROMŮ V OBCI KBELNICE
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
SITUAČNÍ VÝKRES
<br> XXXX XXXXXXX
KRÁLOVÉHRADECKÝ
<br> XXXX XXXXXXX
X.XX.XXXX
<br> XXXX XXXXXXX
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
<br> XXXX XXXXXXX
X:XXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
k.ú
<br> XXXX XXXXXXX
XXX/X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
XXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
A
<br>
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
min.Xm
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
Xx
<br> XXXX XXXXXXX
A
<br>
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
DOSADBA STROMŮ V OBCI KBELNICE
<br> XXXX XXXXXXX
SITUAČNÍ VÝKRES
<br> XXXX XXXXXXX
KRÁLOVÉHRADECKÝ
<br> XXXX XXXXXXX
X.XX.XXXX
<br> XXXX XXXXXXX
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
<br> XXXX XXXXXXX
X:XXXX
<br> XXXX XXXXXXX
Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
X <.>
<br> XXXX XXXXXXX
LEGENDA:
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
Prunus padus
<br> XXXX XXXXXXX
Acer platanoides
<br> XXXX XXXXXXX
Acer pseudoplatanus
<br> XXXX XXXXXXX
Carpinus betulus
<br> XXXX XXXXXXX
Fraxinus excelsior
<br> XXXX XXXXXXX
(ok XX-XX)
<br> XXXX XXXXXXX
(ok XX-XX)
<br> XXXX XXXXXXX
(ok XX-XX)
<br> XXXX XXXXXXX
(ok XX-XX)
<br> XXXX XXXXXXX
(ok XX-XX)
<br> XXXX XXXXXXX
k.ú <.>
<br> XXXX XXXXXXX
XXX/X
<br> XXXX XXXXXXX
celkem:
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
X
<br> XXXX XXXXXXX
...
220622 -priloha c.6 Ucetni zaverka 2021 s prilohou podepsana.pdf [3,96 MB]
Protokol o schvalování účetní závěrky
<br> Identifikace svalované účetní závěrky:
<br> Obec Kbelnice Kbelnice 1 500 01 Jičín IČ: 00578380
<br> Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
<br> Bc.XXXXX XXXXXX — starosta
<br> Ing.XXX XXXXX — místostarosta
<br> Mgr.XXXXX XXXXX XXXXXXXXX — členka zastupitelstva Ing.XXX XXXXX — člen zastupitelstva
<br> Ing.XXXX XXXXX — člen zastupitelstva
<br> XXXX XXXXX — člen zastupitelstva
<br> XXXXX J anďourek — člen zastupitelstva
<br> Výrok o schválení účetní závěrky:
<br> Dne 22.6.2022 proběhlo na veřejném zasedání č.3 schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2021.Součástí účetní závěrky je inventarizační zpráva za r.2021 <.>
<br> Hlasoval / a:
<br> Bc.F ilíp Smolzk — starosta ÉRO
<br> Ing.XXX XXXXX — místostarosta Q/ PRO
<br> Mgr.XXXXX XXXXX XXXXXXXXX — členka zastupitelstva.PRO
<br> Ing.XXX XXXXX — člen zastupitelstva &a/ PRO
<br> Ing.JíříBláha — člen zastupitelstva (MÉ/PRO
<br> XXXX XXXXX — člen zastupitelstva ANO / PRO
<br> XXXXX XXXXXXXXX — člen zastupitelstva CARĚ/ PRO Písemné odůvodnění hlasování : NENÍ
<br> Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> Obec Kbelnice IC: 00578380
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy a vyhláškou 0.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2021
<br> Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dne: 20.12.2021 Inventarizace byla ukončena dne: 20.1.2022
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> Předseda: Ing.XXX XXXXX (osoba odpovědná za zjištěné skutečnosti )
<br> Člen: XXXX XXXXX ( osoba odpovědná za provedení inventarizace )
<br> Člen: Ing.Jiří Bláha( osoba odpovědná za provedení inventarizace )
<br> Člen: Mgr XXXXX XXXXX XXXXXXXXX ( osoba od...
220622 -priloha c.5 Navrh zaverecneho uctu 2021 s prilohami.pdf [0,74 MB]
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Obec Kbelnice ( podle § 17 zákona 250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 Název Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Rozpočtové příjmy Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 600 000,00 600 000,00 502 877,59 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníkem 10 000,00 10 000,00 31 876,24 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 65 000,00 65 000,00 82 637,10 Daň z příjmu právnických osob 420 000,00 420 000,00 697 377,56 Daň z příjmu právnických osob za obce 2 200,00 2 200,00 2 280,00 Daň z přidané hodnoty 1 150 000,00 1 150 000,00 1 558 361,74 Příjem za odně7 půdy ze zem.fonfu 0,00 0,00 15 967,50 Poplatek za provoz systému komunálního odpadu 105 000,00 105 000,00 115 455,00 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 2 190,00 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 450,00 Daň z hazardních her 15 500,00 15 500,00 22 996,84 Zrušený odvod loterií 0,00 0,00 1,05 Daň z nemovitos: 250 000,00 250 000,00 219 841,00 Dotace 0,00 63 900,00 71 861,62 Dotace na provoz obce 68 000,00 70 800,00 70 800,00 Dotace ze státních fondů 0,00 395 880,00 0,00 Ostatní příjmy z vlastní činnos: 0,00 1 000,00 1 000,00 Příjmy z pronájmu 12 200,00 12 200,00 10 332,00 Příjmy za likvidaci tříděného odpadu 40 000,00 40 000,00 27 757,50 Příjmy z úroků 7 100,00 7 100,00 1 829,81 Převody mezi účty Příjmy celkem 2 750 000,00 3 213 580,00 3 435 892,55 Název Rozpočtové výdaje Výstavba silnic 150 000,00 60 000,00 51 300,00 Vodovod – projektová dokumentace 150 000,00 105 880,00 100 600,00 Knihovna 9 500,00 9 500,00 6 411,00 Oprava kulturních památek - Ossarium 5 000,00 5 000,00 0,00 Věcné dary 27 000,00 27 000,00 14 557,00 Inves:ce sportoviště 250 000,00 95 000,00 93 743,73 Tělovýchovná činnos: 50 000,00 0,00 0,00 Využi7 volného času dě7 a mládeže 20 000,00 20 000,00 5 325,00 Veřejné osvětlení 55 000,00 55 000,00 42 070,00 Územní plánování 50 000,00 0,00 0,00 Komunální služby – platby daní a poplatků 7 500,00 7 500,00 2 382,...
220622 -priloha c.4 Opatreni k naprave chyb a nedostatku za rok 2021.pdf [0,20 MB]
Obec Kbelnice,Kbelnice 1,IČ: 00578380
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Odbor kontrolní a právní
<br> Oddělení přezkumu obcí
Pivovarské nám.1245
<br> Hradec Králové
<br>
<br>
<br>
<br> Věc: Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br>
V souladu s ustanovením § 13 odst.1 písm.b) zákona 420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,podáváme následující informaci:
<br>
<br> Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.06.2022,při projednání závěrečného účtu obce za rok 2021,přijalo
<br> opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 <.>
<br>
<br> Nedostatek: Při přezkoumání hospodaření obce Kbelnice byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
<br>
<br> Právní předpis: ČÚS č.701–710 (§ 36 odst.1 zákona o účetnictví)
<br> · ČÚS č.703 bod 5.2.- Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy
<br> účtování transferů s povinností vypořádání <.>
<br> o Při kontrole bylo zjištěno,že k 31.12.2021 nebyl o hodnotu poskytnutého
<br> transferu ve výši 6.000,- Kč vedeného na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté
<br> zálohy na transfery navýšen zůstatek účtu 572 - Náklady vybraných místních
<br> vládních institucí na transfery,nebylo účtováno MD SU 572 / DAL SU 389 <.>
<br>
<br> · ČÚS č.703 bod 5.3.- Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy
<br> účtování transferů s povinností vypořádání <.>
<br> o V roce 2021 vznikly obci v souvislosti s přijatou dotací uznatelné náklady ve
<br> výši 181.500,- Kč,ale zůstatek účtu 403 nebyl navýšen o částku 145.000,- Kč <.>
<br>
<br> Zůstatek účtu 572 byl navýšen o hodnotu poskytnutého transferu ve výši 6000 Kč <.>
<br> Zůstatek účtu 403 byl navýšen o částku 145 000 Kč <.>
<br>
<br> Chybné účtování poskytnutého transferu bylo opraveno účetním dokladem č.90009 ze dne 1.4.2022
<br> Chybné účtování přijatéh...
220622 -priloha c.3 prezencni listina - verejnost c. 2.pdf [0,53 MB]
Prezenční listina —
<br> Veřejná schůze č.3
<br> konaná dne 22.6 2022 od 18:30 hodin V budově obce č.p.35
<br> Jmén/ó Podpis
<br>,WWW WWW W
<br> QŠ/wa JAA/výulP—zaďfýu % ) MNE Ova/MMM MN Ppm/au OEM/MM 447 fě/
<br> |/_IaJČ<.m'o I/cfvm
<br> LK“
220622 -priloha c.2 prezencni listina - zastupitelstvo c.2.pdf [0,47 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.3 konaná dne 22.6 2022 od 18:30 hodin V budově obce č.p.35
<br> Bc.XXXXX XXXXXX — starosta.<.>.<.>.<.> ď.lg.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.XXX XXXXX — místostarosta.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXX XXXXXXXXX — členka zasŽpiŽlstva
<br>,„Á/
<br> Ing.XXX XXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ing.XXXX XXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXX XXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXXXXXX — člen zastupitelstvaC/Ž.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
220622 - priloha c.1 Informace o programu verejneho zasedani.pdf [0,14 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Veřejné zasedání č.3 obce Kbelnice konané dne 22.6.2022
<br> Místo konání: Obec Kbelnice,budova obce č.p.35 Doba konání: středa 22.června 2022 od 18:30 hodin
<br> Navrženýr program:
<br> Zpráva o výsledku hospodaření obce - nápravná opatření Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
<br> Schválení účetní uzávěrky za rok 2021
<br> Převod projektu kanalizace na DSO
<br> Výsadba stromů z dotace „ sázíme budoucnost"
<br> Diskuse
<br> Závěr
<br> ?“ 925“ Fh PJ PJ ?“
<br> VKbdnmidne156.2022
<br> Vyvěšeno 15.6.2022
<br> Sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/5484053

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz