« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - oprava povrchu komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa Klokočná_I.ET jih_komplet
B1 E
3a
<br> 2 k
m
<br> IP
10
<br> a
<br> IP10b
<br> E3a
<br> 2 km
<br> B1
E3
<br> a
<br> 1,3
km
<br> IP1
0a
<br> IP10
b
<br> E3a
<br> 2 km
<br> B1E3a
<br> 1,4 km
IP10a
<br> IP10
b
<br> E3a
<br> 1,5 k
m
<br> IP10b
<br> E3a
<br> 1,5 km
<br> B1E3a
<br> 1,5 km
IP10a
<br> KLOKOČNÁ
<br> KLOKOČNÁ
<br> VŠESTARY
<br> VŠESTARY
<br> VŠ
ES
<br> TA
RY
<br> KLOKOČNÁ
<br> KLO
KO
<br> ČN
Á
<br> KL
O
<br> KO
ČN
<br> Á
<br> KL
OK
<br> OČ
NÁ
<br> KLOKOČNÁ
<br> KLO
KO
<br> ČN
Á
<br> VŠES
TARY
<br> IP22
<br> POZOR
OBEC
<br> KLOKOČNÁ
<br> NERŮJEZDNÁ
<br> IP2
2
<br> PO
ZO
<br> R
<br> OB
EC
<br> KLO
KO
ČN
Á
<br> NER
ŮJE
ZDN
Á
<br> IP22
<br> POZOR
<br> OBEC
<br> KLOKOČNÁ
<br> NERŮJEZDNÁ
<br> IP22
<br> POZOR
<br> OBEC
<br> KLOKOČNÁ
<br> NERŮJEZDNÁ
<br> IP2
2
<br> POZ
OR
<br> OBE
C
<br> KLO
KOČ
NÁ
<br> NER
ŮJE
ZDN
Á
<br> obj
ízdn
<br> á tra
sa
<br> VŠESTARY
<br> OBJEDNAVATEL: FK Bau a.s <.>
<br> Uzavírka silnice 11315,Obec KlokočnáAKCE:
<br> NAVRHOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> dopravni@znacenipraha.cz
www.znacenipraha.cz
<br> Kutnohorská 425/84c
109 00 Praha- Dolní Měcholupy
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>
<br> Počet
výkresů:
<br> Číslo
výkresu: 2
<br> 2
<br> Poznámka:
<br> A3
<br> Formát:
<br> Plocha uzavírky
<br> Objízdná trasa
<br> Jízdní směr
<br> LEGENDA
<br> A15
<br> Navrhovaná provizorní
dopravní značení
<br> Z2 Plotová zábrana Z2
<br> DETAIL DZ
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> DETIAL viz.DIO č.1 JIH
(1.ETAPA výstavby)
Mapa Klokocna_I. ET jih_detail_1
OBJEDNAVATEL: FK Bau a.s <.>
<br> Uzavírka silnice 11315,Obec Klokočná
<br> Obec Klokočná
<br> AKCE:
<br> NAVRHOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> dopravni@znacenipraha.cz
www.znacenipraha.cz
<br> Kutnohorská 425/84c
109 00 Praha- Dolní Měcholupy
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>
<br> Počet
výkresů:
<br> Číslo
výkresu: 1
<br> 2
<br> Poznámka:
<br> A3
<br> Formát:
<br> Plocha uzavírky
<br> Objízdná trasa
<br> Jízdní směr
<br> LEGENDA
<br> A15
<br> Navrhovaná provizorní
dopravní značení
<br> Z2 Plotová zábrana Z2
<br> - Plocha uzavírky
<br> E13
Z2 B1
<br> M
IM
<br> O
STAVBU
<br> DETAIL DZ
<br> E1
3
<br> Z2
<br> B1
M
<br> IM
O
<br> ST
AV
<br> BU
<br> E13
Z2
<br> B1
<br> MIMO
STAVBU
<br> E1
3 Z2
<br> B1
<br> M
IM
<br> O
<br> ST
AV
<br> BU
<br> E13 B24a
<br> MIMO
<br> STAVBU
<br> B1
E3a
<br> 150 mIP10a
<br> IP10b
E3a
<br> 150 m
<br> IP
10
<br> b
<br> E3
a
<br> 15
0
<br> m
<br> E13
Z2
<br> B1
MIMO
<br> STAVBU
<br> 1.ETAPA výstavby
Mapa Klokočná_II.ET sever_komplet
B1 E
3a
<br> 1,6
km
<br> IP
10
<br> a
<br> IP10b
<br> E3a
<br> 1,6 km
<br> B1
E3
<br> a
<br> 1 k
m
<br> IP1
0a
<br> IP10
b
<br> E3a
<br> 1,6
km
<br> B1E3a
<br> 1,6 km
IP10a
<br> IP10
b
<br> E3a
<br> 1,7 k
m
<br> IP10b
<br> E3a
<br> 1,7 km
<br> B1E3a
<br> 1,7 km
IP10a
<br> SVOJETICE
<br> SVOJETICE
<br> KLOKOČNÁ
<br> KLOKOČNÁ
<br> KL
OK
<br> OČ
NÁ
<br> KLOK
OČN
<br> Á
<br> SVOJETICE
<br> SVO
JET
<br> ICE
<br> SV
O
<br> JE
TI
<br> CE
<br> SV
OJ
<br> ET
IC
<br> E
<br> SVOJETICE
<br> SVO
JETICE
<br> KLO
KOČ
<br> NÁ
<br> IP22
<br> POZOR
OBEC
<br> KLOKOČNÁ
<br> NERŮJEZDNÁ
<br> IP2
2
<br> PO
ZO
<br> R
<br> OB
EC
<br> KLO
KO
ČN
Á
<br> NER
ŮJE
ZDN
Á
<br> IP22
<br> POZOR
<br> OBEC
<br> KLOKOČNÁ
<br> NERŮJEZDNÁ
<br> IP22
<br> POZOR
<br> OBEC
<br> KLOKOČNÁ
<br> NERŮJEZDNÁ
<br> IP2
2
<br> POZ
OR
<br> OBE
C
<br> KLO
KOČ
NÁ
<br> NER
ŮJE
ZDN
Á
<br> obj
ízdn
<br> á tra
sa
<br> KLOKOČNÁ
<br> DETIAL viz.DIO č.1 SEVER
(2.ETAPA výstavby)
<br> OBJEDNAVATEL: FK Bau a.s <.>
<br> Uzavírka silnice 11315,Obec KlokočnáAKCE:
<br> NAVRHOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> dopravni@znacenipraha.cz
www.znacenipraha.cz
<br> Kutnohorská 425/84c
109 00 Praha- Dolní Měcholupy
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>
<br> Počet
výkresů:
<br> Číslo
výkresu: 2
<br> 2
<br> Poznámka:
<br> A3
<br> Formát:
<br> Plocha uzavírky
<br> Objízdná trasa
<br> Jízdní směr
<br> LEGENDA
<br> A15
<br> Navrhovaná provizorní
dopravní značení
<br> Z2 Plotová zábrana Z2
<br> DETAIL DZ
<br> IS11b
<br> IS11b
Mapa Klokocna_II.ET sever_detail_1
Obec Klokočná 2.ETAPA výstavby
<br> \? f'l-
<br> - Plocha uzavírky
<br> :?-
<br> LInka BUS 489 nebude zandět do obce Klokočná Zastávky: Svojetlce- Na skalce,Svojetlce- U Hájenky a Klokočná budou zrušeny
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>
<br> PRP—\"“.Kutnohorská 425/84c %“ ŠŠŠÉSĚÉŠBÉLÉÍZO'M DzaAčENX 109 00 Praha“ Dolní Měcholupy “ plotovázábmnazz PRAHA “.' www.znacenipraha.cz * Jůdnísměr 13z dopravni©znacenipraha.cz
<br> _ Plocha uzavírky AKCE: Uzavírka silnice 11315,Obec Klokočná
<br>.<.> Objízdnátrasa
<br> OBJ EDNAVATEL: FK Bau a.s.NAVRHOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Číslo X Poznámka: Formát: výkresu: Počet X AX
<br> výkresů:
Zde ke stažení
Č.j.: 187412/2022-MURI/OSAD 29.6.2022
Č.ev.: 204858/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> FK Bau a.s <.>
XXXXXXXXX XXXXXX XXX/XX
XXX XX Praha XX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 30.5.2022 a souhlasu s dotčeným
orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH
ze dne XX.X.2022,vyjádření KSÚS ze dne 1.6.2022,č.j.4278/22/KSÚS/KHTÚPIC
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na pozemní komunikaci III/11315 v k.ú a obci Klokočná a komunikacích dotčených objízdnou trasou
z důvodu opravy povrchu komunikace <.>
<br> akce: Oprava povrchu komunikace
zodpovědná osoba: Ing.XXXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
vypracovaného společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>,Kutnohorská 425/84c,109 00 Praha
schválen Policií ČR DI XXXXX venkov – Jih <.>
<br> Přechodná úprava dopravního značení je platná pouze s rozhodnutím o uzavírce komunikace
vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br>
<br> Č.ev.: 204858/2022
<br> 2
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na ...

Načteno

edesky.cz/d/5484028

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz