« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Schválený závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - za rok 2021 (83.35 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 9.1.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné době <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Změna předmětu podnikání nebo jiné činnosti nenastala.Zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky nenastalo <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč <.>
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se
upraví dané položky výkazu Příloha <.>
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3 944,00 3 944,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 944,00 3 944,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,...
Výkaz zisku a ztrát - za rok 2021 (68.64 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 9.1.2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 3 980 866,53 0,00 3 814 353,00 0,00
I.Náklady z činnosti 3 980 866,53 0,00 3 814 353,00 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 3 975 866,53 0,00 3 802 289,00 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 5 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání...
Rozvaha - za rok 2021 (87.67 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 9.1.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 4 599 293,35 47 936,50 4 551 356,85 4 239 069,46
A.Stálá aktiva 47 936,50 47 936,50 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 18 435,00 18 435,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 435,00 18 435,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 29 501,50 29 501,50 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 29 501,50 29 501,50 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0....
Fin 2-12 - za rok 2021 (126.75 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 9.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 4 161 510,00 4 161 510,00 4 146 780,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 99,65
<br> 4 161 510,00Bez paragrafu 4 161 510,00 4 146 780,00 99,65XXXX
<br> 6310 2141 2 000,00 2 000,00 114,53Příjmy z úroků (část) 5,73
<br> 2 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 114,53 5,736310 XXXX
<br> 99,604 163 510,004 163 510,00Celkem 4 146 894,53
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 2292 5168 50 000,00 50 000,00 45 643,00Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 91,29
<br> 2292 5175 5 000,00 5 000,00 0,00Pohoštění 0,00
<br> 2292 5193 4 358 510,00 4 358 510,00 3 893 671,39Výdaje na dopravní územní obslužnost 89,33
<br> 2292 5323 400 000,00 400 000,00 219 923,42Neinvestiční transfery krajům 54,98
<br> 2292 5363 5 000,00 5 000,00 5 000,00Úhrady sankcí jiným rozpočtům 100,00
<br> 4 818 510,00Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 4 818 510,00 4 164 237,81 86,422292 XXXX
<br> 6310 5163 5 000,00 5 000,00 1 440,00Služby peněžních ústavů 28,80
<br> 5 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 1 440,00 28,806310 XXXX
<br> 86,364 823 510,004 823 510,00Celkem 4 165 677,81
<br> 11Strana 2 /
<br>
<br> III.Financování
<br> ...
Schválený závěrečný účet za rok 2021
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
<br> Členské obce Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Rakovník 7.3.2022
Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2021
Rozpočet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2021 byl schválen na jednání Valné hromady,dne 15.06.2021 v Rakovníku,a byl sestaven jako schodkový <.>
Rozpočtové příjmy běžného roku činily Kč 4 163 510,--,výdaje činily Kč 4 823 510,-- schodek ve výši Kč 660 000,-- byl kryt ze zůstatku na BÚ v roce 2020 <.>
Plnění příjmů a výdajů
Plánované příjmy svazku činily 4 163 510,- Kč.Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části činilo 4 146 894,53 Kč,což je 99,60 %.Příjmy tvořily především členské příspěvky obcí a úroky <.>
<br> Svazek v roce 2021 neobdržel žádné dotace <.>
Plánované výdaje svazku činily 4 823 510,- Kč.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 4 165 677,81 Kč,což je 86,36 %.Výdajová část v roce 2021 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo přijato žádné rozpočtové opatření.V roce 2021 Svazek nepřijal žádný úvěr a neposkytl žádnou půjčku.Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem <.>
Během roku 2021 svazek poskytl  příspěvek za dopravní obslužnost Plzeňskému kraji ve výši Kč 219 923,42,- Kč což jsou náklady za druhé pololetí roku 2020 <.>
Příspěvky IDSK - Středočeský kraj byly ve výši 3 893 671,39 Kč <.>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v příloze Ekonomické tabulky 2021 <.>
Rozdíl mezi příjmy a výdaji netvoří hospodářský výsledek.Ten je tvořen rozdílem mezi náklady a výnosy.V roce 2021 byly náklady ve výši Kč 3 980 866,53 a výnosy ve výši
<br> Kč 4 161 624,53.Rozdíl tvoří hospodářský výsledek za rok 2021 – zisk
Kč 180 758,00
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021 nepořizoval ani nevyřazoval žádný majetek <.>
<br> Zůstatek na bankovních účtech k 31.1...

Načteno

edesky.cz/d/5483999

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz