« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - Obecně závazná vyhláška obce Horní Vltavice č. 02/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Horní Vltavice č. 02/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
1
<br>
<br> _____________________________________________________________________
<br>
<br>
OBEC Horní Vltavice
<br> Zastupitelstvo obce Horní Vltavice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Horní Vltavice č.02/2021 <,>
<br> o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice se na svém zasedání dne 21.12.2021 usnesením č.2021-
<br> 32/3 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Horní Vltavice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém
<br> odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
<br> rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
<br>
1 § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
<br> 2 § 10e zákona o místních poplatcích
<br> 3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou ...

Načteno

edesky.cz/d/5483934

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz