« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqí2
<br> „.664 34 Kuřim www.kurim.cz Kurlm _ ODBOR DOPRAVY počet stran: 3 počet příloh: 1 vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX tel.: +XXX XXX XXX XXX e-mail: kucka©kurim.cz č.j.: MK/51721í22/0D spis.zn.: S-MK/48511l22/0D datum: 3.6.2022
<br> VE_ŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATRENÍ OBECNE POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v souladu s ustanovením 5 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby MBM TRADE CZ,s.r.o <.>,Starokolínská 308,190 16 Praha,IČ: 25507222,zastoupená na základě plné moci právnickou osobou GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,sídlo: Švédská 32415,Tuřany,620 00 Brno (dále jen.<.> navrhovatel"),po projednání podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení 5 172 odst.1 správního řádu <,>
<br> 5 t a n o v uj e podle ustanovení 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
<br> v k.ú.: Kuřim a Čebín,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>
<br> na komunikaci: silnice „1385 a "1386 v ulici Blanenská a Tišnovská v obci Kuřim a silnice...

Načteno

edesky.cz/d/5482185

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz