« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Návrh závěrečného účtu obce Dobšín za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 003728/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_057834/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOBŠÍN
IČ: 00509299
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2021 bylo zahájeno dne 22.07.2021 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 02.11.2021
▪ 02.06.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dobšín
<br> Dobšín 51
<br> 294 04 Dolní Bousov
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
- kontrolor: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,DiS.- hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zákla...
Priloha_2021
Licence: DH3O XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00509299
Název: Obec Dobsin 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
1. Oceňování a vykazování  
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;    
Majetek v pořizovací ceně od 1000 do 2999 Kč účet 902 nebo životnost delší než 1 rok <.>
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný v pořizovací ceně od 1000 do 6999 Kč na účet 901 
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 
Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 
Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek <.>
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly v účetním roce realizovány v cizí měně <.>
Obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů – u nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena následujícím způsobem
(rozhodující položky):
Vymezení majetku          Doba odepisování
Budovy                      80 let
Komunikace, kanalizace50 let
Veřejné osvětlení       40 let
V případě pořízení staršího majetku je nastavová...
.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 003728/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_057834/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOBŠÍN
IČ: 00509299
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2021 bylo zahájeno dne 22.07.2021 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 02.11.2021
▪ 02.06.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dobšín
<br> Dobšín 51
<br> 294 04 Dolní Bousov
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
- kontrolor: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,DiS.- hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zákla...
Rozvaha_2021
Licence: DH3O XCRGURXA / RXA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00509299
Název: Obec Dobsin 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 25 055 653,75  9 843 998,54  15 211 655,21  15 630 423,91 
<br> A.Stálá aktiva 22 362 112,80  9 843 998,54  12 518 114,26  11 687 334,91 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 412 324,00  192 616,00  219 708,00  232 204,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 71 632,00  71 632,00     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 340 692,00  120 984,00  219 708,00  232 204,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 21 269 788,80  9 651 382,54  11 618 406,26  10 775 130,91 
<br> 1.Pozemky 031 1 042 698,02    1 042 698,02  1 044 126,02 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 15 530 628,94  7 390 821,00  8 139 807,94  8 392 822,94 
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 1 152 395,30  479 906,00  672 489,30  330 068,30 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 780 655,54  1 780 655,54     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 572 411,00    1 572 411,00  971 313,65 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 191 000,00    191 000,00   
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036       36 800,00 
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 680 000,00    680 000,00  680 00...
.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 003728/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_057834/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOBŠÍN
IČ: 00509299
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2021 bylo zahájeno dne 22.07.2021 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 02.11.2021
▪ 02.06.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dobšín
<br> Dobšín 51
<br> 294 04 Dolní Bousov
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
- kontrolor: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,DiS.- hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zákla...
Vykaz_zisku_a_ztraty_2021
Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00509299
Název: Obec Dobsin 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 5 566 461,66    3 459 676,24   
<br> I.Náklady z činnosti 5 436 832,66    3 003 959,18   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 234 805,87    260 975,43   
<br> 2.Spotřeba energie 502 181 776,01    195 099,24   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 795 943,54    264 957,54   
<br> 9.Cestovné 512 3 563,00    2 937,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 60 333,46       
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 1 502 630,80    1 174 855,48   
<br> 13.Mzdové náklady 521 612 154,00    539 607,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 29 760,00    30 966,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 2 000,00       
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542     3 000,00   
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 47 614,00    48 130,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 22.02.2022 15h42m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Náze...
.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 003728/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_057834/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOBŠÍN
IČ: 00509299
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2021 bylo zahájeno dne 22.07.2021 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 02.11.2021
▪ 02.06.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dobšín
<br> Dobšín 51
<br> 294 04 Dolní Bousov
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
- kontrolor: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,DiS.- hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zákla...
Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu_2021
Licence: DH3O XCRGBA1A / B1A  (10012020 / 01012020)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dobsin 
čp. 51
<br> 29404  Dobšín
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 700 000,00  700 000,00  616 360,37  88,05  88,05 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00  28 403,45  40 875,15  408,75  143,91 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 76 000,00  97 107,19  105 996,86  139,47  109,15 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00  741 122,89  894 355,09  149,06  120,68 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce   54 720,00  54 720,00  ******  100,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00  1 799 315,70  1 999 905,15  142,85  111,15 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 500,00  500,00       
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa   2 686,40  2 686,40  ******  100,00 
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr. kom. odpadu 170 000,00  170 500,00  170 950,00  100,56  100,26 
0000 1341 Poplatek ze psů 3 500,00  4 250,00  3 750,00  107,14  88,24 
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00  3 000,00  5 282,00  176,07  176,07 
0000 1361 Správní poplatky 1 000,00  1 100,00  1 150,00  115,00  104,55 
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 10 000,00  30 223,21  30 058,20  300,58  99,45 
0000 1511 Daň z nemovitostí 167 000,00  196 885,32  213 282,28  127,71  108,33 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   81 847,29  78 938,08  ******  96,45 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 48...
Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_Dobsin_2021.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 003728/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_057834/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOBŠÍN
IČ: 00509299
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2021 bylo zahájeno dne 22.07.2021 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 02.11.2021
▪ 02.06.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dobšín
<br> Dobšín 51
<br> 294 04 Dolní Bousov
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
- kontrolor: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,DiS.- hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zákla...
Navrh_zaverecneho_uctu_obce_Dobsin_za_rok_2021.pdf
Závěrečný účet obce za rok 2021 - NÁVRH
<br> (§ 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> Obec Dobšín
<br> IČ: 00509299
<br>
<br> Dne 04.12.2020 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet na rok 2021.Rozpočet obce na rok 2021
<br> byl schválen jako vyrovnaný v paragrafovém znění <.>
<br> Příjmy dle schváleného rozpočtu na rok 2021 činí 3 300 000,00 Kč,výdaje 3 300 000,00 Kč.Během roku
<br> byl rozpočet upravován celkem 10 rozpočtovými opatřeními.Rozpočtová opatření č.1,2,3,6,8 byla
<br> schválena starostou v rámci jeho kompetence.Všechny ostatní rozpočtové změny byly projednány
<br> zastupitelstvem obce.Všechny změny rozpočtu jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a
<br> výdajů roku 2021 <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje v Kč)
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění k 31.12.2021
<br> Tř.1 Daňové příjmy 3 141 000,00 3 829 814,16 4 139 371,5
<br> Tř.2 Nedaň.příjmy 111 000,00 144 630,50 136 494,00
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy 0,00 213 600,00 213 600,00
<br> Tř.4 Přijaté dotace 48 000,00 138 347,29 135 538,08
<br> Příjmy po konsolidaci 3 300 000,00 4 326 391,95 4 625 003,58
<br> Tř.5 Běžné výdaje 3 077 000,00 5 149 168,88 5 008 429,29
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje 223 000,- 1 242 545,71 1 182 097,35
<br> Výdaje po konsolidaci 3 300 000,- 6 391 714,59 6 190 526,64
<br> Tř.8 Financování 2 065 322,64 1 565 523,06
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 <.>
<br> Rok 2021 byl poznamenán pandemií Covid-19,kdy nebylo možné využít potenciál nebytových prostor
<br> – hospody,která byla velkou část roku zavřená,a proto ZO prominulo část nájemného <.>
<br> Obec provedla rozsáhlou opravu vodovodního řadu a to jak v části obce Kamenice,tak v části obce
<br> Dobšín,u budovy obecního úřadu.Celkem byla realizována rekonstrukce vodovodu ve výši necelých
...

Načteno

edesky.cz/d/5481748

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz