« Najít podobné dokumenty

Obec Mošnov - Opatření obecné povahy - změna stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mošnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - změna stanovení přechodné úpravy provozu.pdf [5,20 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče
<br>
<br>
<br> Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice,Štefánikova 1163/12,CZ-742 21 Kopřivnice
IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br>
<br> ZE DNE:
<br> Č.J.: 61593/2022/VaZu
SPIS.ZN.: SÚP-235/2022
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing.Zuzana Válková / SÚP
TELEFON: 556 879 689; 736 614 205
E-MAIL: zuzana.valkova@koprivnice.cz
DATUM: 27.06.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – změna stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Kopřivnice,odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče,příslušný
podle § 124 odst.6 a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě žádosti spol.LINEAR BAU s.r.o <.>,IČ 05965632,Lesní 198,252 18 Úhonice,zastoupené
na základě plné moci spol.VACULA silniční s.r.o <.>,IČ 03181936,Růžová 972/1,110 00 Praha
(dále též „žadatel“) ze dne 21.06.2022,vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje,územní odbor Nový Jičín,dopravní inspektorát,XXXXXXXXXX XXXXX XX <,>
XXX XX Nový Jičín č.j.KRPT-148612-2/ČJ-2022-070406 ze dne 22.06.2022 a v souladu s § 77
odst.5 zákona o silničním provozu
<br> mění stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na silnici I.třídy č.I/58,na silnicích III.třídy č.III/4805,III/4806 a III/4808 a místních
komunikacích v k.ú.Petřvald u Nového Jičína a Mošnov pro zajištění pracovních míst
a bezpečnosti silničního provozu při realizaci akce „ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV PETŘVALD“ –
stoky A,A.1,B,B.2,B.3,B3.1,B16,B16.1,a pro vyznačení objízdných tras,č.j.50778/2022/Kvito
takto:
<br> - stoka B3 a B3.1 – přesunutí označníku zastávky Petřvald,<,> škola na silnici III/4806 v obou
směrech k objektu vodojemu a zabezpečení pracovního místa pomocí světelného
signalizačního zařízení...

Načteno

edesky.cz/d/5479401

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mošnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz