« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - OOP k OOU 51/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DS_OOP_51_2016.pdf

sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 1 -
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: bez čj <.>
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 49627/2016
<br> ČJ.: 50232/2016/OD/ISy
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.Sykáčková
<br> 281 003 668
<br> 281 003 611
<br> Iva.Sykackova@praha15.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 18.10.2016
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
<br> vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh XXXX XXXXX Ambruse,Klapálkova
<br> XXXX/X,XXX XX Praha 4,dat.nar.7.8.1977,ze dne 5.10.2016,a po projednání s dotčeným orgánem
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie
<br> čj.KRPA-425477-1/ČJ-2016-0000DŽ ze dne 12.10.2016
<br> v y d á v á
<br> podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha – Petrovice,k.ú.Petrovice <,>
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
spočívající v umístění dopravního značení a zařízení dle situace dopravního značení,která je nedílnou
<br> součástí tohoto opatření
<br> dopravní značení: dle situace DIO
<br> komunikace: Ramanova
<br> účel: realizace vodovodní a kanalizační přípojky
<br> termín: 22.10.2016 – 15.11.2016
<br>
Podmínky pro realizaci:
<br> a) Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s přiloženou situací dopravního značení
a vyjádřením dotčeného orgánu Policie České republiky,výše uvedenou vyhláškou
<br> č.294/2015 Sb <.>,TP66 a ČSN EN 12899-1 <.>
<br> b) Svislé dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní
značení bude osazeno na odpovídajících nosičích <.>
<br> c) Dopravní značení musí být po celou dobu jeho umístění udržováno v úplném,čitelném a čistém
stavu <.>
<br> d) ÚMČ Praha 15,odbor dopravy,si vyhrazuje právo toto opatření ke stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,popřípadě zrušit,pokud si to vyžádá veřejný
<br> zájem nebo v případě,že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami <.>
<br>
<br> sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 2 -
<br> e) Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení,stanovisko,posouzení,případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 5.10.2016 podal XXX XXXX XXXXXX,Klapálkova XXXX/X,XXX XX Praha X,dat.nar.7.8.1977 <,>
<br> žádost o povolení omezení obecného užívání pozemní komunikace Ramanova,jejíž součástí byl návrh
<br> na stanovení dopravního značení s umístěním přenosného dopravního značení na účelové komunikaci
<br> v souvislosti s realizací vodovodní a kanalizační přípojky <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že předmětem tohoto řízení je osazení dopravního značení a zařízení,jehož
<br> realizace zakládá účastníkům provozu odlišné povinnosti oproti stanovené obecné úpravě provozu na
<br> pozemních komunikacích,postupoval správní orgán podle části šesté (opatření obecné povahy) zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů.Podle § 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené
<br> osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> K návrhu přechodné úpravy provozu se souhlasně vyjádřil dotčený orgán Policie ČR,Krajského
<br> ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie pod čj.KRPA-425477-1/ČJ-2016-
<br> 0000DŽ ze dne 12.10.2016 <.>
<br> Protože správní orgán neshledal nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě pr...

Situace_Ramanova.pdf

Mm" Mf áý/Zý/ZW/
<br> ' ' časti Proha 15 Úřad měsalšgrdopmw.3 109 00 Praha 10,Bolonská 418 /
<br> POZOR!
<br> ZÁKRESY VŠECH PODULIČNÍCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ <.>
<br> PŘED PŘEDÁNÍM STAVENIŠTĚ DODAVATELl ZAJISTÍ INVESTOR VYTYCENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH ZARÍZENÍ PŘÍSLUŠNYMI SPRAVCI <.>
<br> ff.//_ 24% “5/4“ L E G E N D A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ -—0 —D
<br> 251 73
<br> 251 29
<br> z.<.> - P.fu Souhlasne stanOViskO ve Smys g77 odst.1 c) a 2 b),z.C.Y3Blt_/2000_ Sb.sama MBM “199139— & É
<br> olicie České republiky Krajské ředitelství policie Odbor služby dopravní policie 140 21 Praha 4,Kongresová 2
<br> Dne: 1 2 “šli-== Fila plk.Pavel Švrč la vedoum Od ru
<br> z r.kpt.ing.XXXXXX XXXXXX X
<br> VEŘEJNÁ ČÁST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY RDX VEŘEJNÁ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY RD1 VEŘEJNÁ čÁSTKANALÍZAčNÍ PŘÍPOJKY RD2,R03 VEŘEJNÁ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY R02,R03 NEVEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJEK
<br> SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠTOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD KABELY ELEKTRO KABELY VO
<br> KABELY SDĚLOVACÍ
<br> SITUACE STAVBY
<br> MĚŘÍTKO: 1:250

Načteno

edesky.cz/d/547908

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz