« Najít podobné dokumenty

Město Deštná - záměr prodat nebo darovat TJ Sokol Deštná pozemek parc. č. st. 318 o výměře 356 m2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Deštná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sokol_GP.pdf (1016.48 kB)
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stav Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs.POTOVHŠWÍ se stavem EVÍÉCG PfáVHÍCh VUEhÚ pozemku pozemku určení Díl přechází z pozemku Číslo Ilstu Výměra dílu Označení parc.číslem Způsobvyužití parc.číslem Způsobvyužilí Způsobvyužllí výměr označenéhov vlastníctví dílu i 2 : 2 katastru dřívější poz.; 2 ha.m ha : rn _ ha.m : : nemovltos_tí ewdíncl ; 88/1 1 i 34E se —L—s„:;';$ek',gp„ 88/1 1 l 325 67 ——Lsp„“;*;$ek';_p,_ * 2 E : st.318.1 i 57 zast.pl.st.318 i 3.56 zast.pl.b—gxgyg'L 2 i,I i (1 ! 36: 23) 238/1 10001 1 : 34: se celá : i : : st.318 10001 : 1 1 57 celá : i i : 1 : 361 23 1:36:23 1:36:23 : : ' ' Geometriúý plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: GEOMETRICKY PLAN Jméno,příjmení: Jméno,příjmení: pro Ing.XXXXXXXX XXXXX XXX.XXXXXXXX XXXXX
<br> změnu obvodu budovy
<br> Číslo položky seznamu úředně oprávněných
<br> zeměměřických inženýrů: 2249/05
<br> Číslo položky seznamu úředně oprávněných
<br> zeměměřických inženýrů: 2249/05
<br> DW 18.května 2022 Čí510= 1 19/2022
<br> Dne: Číslo:
<br> 24.května 2022 105/2022
<br> Náležitostmi a přesnost( odpovídá právním předpisům <.>
<br> Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženém v dokumentaci katastrálního úřadu <.>
<br> Vyhotovitel: GPROFI,s.r.o.Václavská 109/111 33701 Jindř.Hradec IC: 0297261 1
<br> Číslo plánu: 817-1618/2022 Okres: Jindřichův Hradec Obec: Deštná
<br> Kat.území: Deštná u Jindřichova Hradce
<br> Mapový list: DKM (Kamenice n.Lipou 7-9/ 12
<br> D.„.<.> - u byla seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,které byly označeny předepsaným způsobem:
<br> viz.seznam souřadnic
<br> Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel <.>
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXX
<br> KU pro Jihočeský kraj
<br> KP Jindřichův Hradec
<br> PGP 876/2022-303 20220523 09:33:06 +02'00'
<br> Ověření stejnopi...
Sokol_záměr (Sokol).docx (52.37 kB)
Město Deštná
Městský úřad Deštná
V Deštné dne 10.06.2022
Město Deštná zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
Z Á M Ě R
PRODAT nebo DAROVAT
TJ Sokol Deštná z.s <.>,Sportovní 305,378 25 Deštná
· Pozemek parc.č.st.318 o výměře 356 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,vzniklý z pozemku parc.č.st.318 o výměře 157 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,a pozemku parc.č.88/1 o výměře 13446 m2,druh pozemku: ostatní plocha,zapsaných na LV č.10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec,pro katastrální území Deštná u Jindřichova Hradce,město Deštná,na základě geometrického plánu č.817-1618/2022,ověřeného oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing.Jaroslavem Benešem a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec,dne 23.5.2022 pod č.PGP-876/2022-303,který tvoří přílohu tohoto záměru <.>
<br> Záměr obce prodat nebo darovat určenou nemovitost konkrétnímu subjektu,nebrání ostatním,aby podali svou písemnou žádost či vyjádření na podatelnu městského úřadu či zaslali poštou na adresu městského úřadu: nám.Míru 65,378 25 Deštná,a to do 27.06.2022 <.>
Příloha: Geometrický plán č.817-1618/2022
<br> ………………………………………
XXXXX XXXXX,DiS <.>
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne 10.06.2022
Sejmuto z úřední desky dne 27.06.2022

Načteno

edesky.cz/d/5478425

Meta

Prodej   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Deštná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz