« Najít podobné dokumenty

Obec Radostov - Závěrečný účet obce Radostov za rok 2021 - výpis z jednání OZ 27. 6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radostov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

27. 6. 2022 Výpis ze ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE RADOSTOV - závěrečný účet[1].pdf [0,10 MB]
Smlouva sponzorská – sponzorský dar poskytnutý Sboru
<br> dobrovolných hasičů v Radostově
<br>
uzavřená níže uvedeného dne,měsíce a roku mezi smluvními stranami
<br>
<br>
<br> Obec Radostov
<br> Se sídlem: Radostov 53
<br> IČ: 45978671
<br> Zastoupená starostkou Ing.Evou Vašákovou
<br> (dále jen sponzor)
<br>
<br> a
<br>
<br> Sdružení hasičů ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radostov
<br> Se sídlem: Radostov 53
<br> IČ: 64807932
<br> Zastoupený starostou SDH Radostov,panem Josefem Pavlíčkem
<br>
<br> v tomto znění:
<br>
<br> I <.>
<br> Sponzor prohlašuje a zavazuje se poskytnout SDH dar ve výši 12 000,- Kč (slovy dvanáct tisíc korun českých) <.>
<br> Předmětný dar je poskytnut pro účel financování akce „Návrat do osmdesátek“ – zábavné odpoledne s hudbou
<br> pro občany obce Radostov,konané dne 18.9.2021.Žádost o poskytnutí daru byla podána dne 2.8.2021 a
<br> zastupitelstvem obce Radostov byla projednána dne 16.8.2021 <.>
<br> II <.>
<br> Dar je splatný ve prospěch shora uvedeného spolku a to v hotovosti.SDH Radostov dar přijímá a čestně
<br> prohlašuje,že jej použije výlučně na akci „Návrat do osmdesátek“ – zábavné odpoledne s hudbou pro občany
<br> obce Radostov,konané dne 18.9.2021 <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak,řídí se obsah práv a povinností z této smlouvy vyplývající českým
<br> právem.Sponzor hodnotu daru odečte od základu daně podle podmínek ust.§ 20 odst.8 zák.č.586/1992 Sb.<,>
<br> ve znění pozdějších změn a doplňků.Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné právní závaznosti <,>
<br> z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení <.>
<br>
<br> Datum a místo: V Radostově,dne 6.9.2021
<br>
<br> Podpisy: Ing.XXX XXXXXXXX,starostka obce Radostov
<br>
<br>
<br> ……………………….………………………………….<.>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX,starosta SDH Radostov
<br>
<br>
<br> ……………………………………………………………

Načteno

edesky.cz/d/5478201


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radostov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz