« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Veřejnoprávní smlouva – TJ Lipová pro rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS TJ Lipová 2022
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
<br> Obec Lipová
<br> Zastoupena: Svárovský Miloslay,starosta obce Lipová 48,763 21 Slavičín,DIC: CZ 46276084 č.ú.: 140 558 2349/0800
<br> dále jen obec
<br> a
<br> Tělovýchovná jednota Lipová,spolek Zastoupena: XXXXXXX XXXXXX
<br> Lipová XXX,XXX XX Slavičín,IČ: 00559831
<br> č.ú.: 156 804 0237 / 0100
<br> dále jen příjemce
<br> uzavírají podle & 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a 5 85 písm.c)) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,tuto
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU o POSKYTNUTÍ DOTACE
<br> 1.Obec poskytuje usnesením č.208-220127 dále poskytuje obec Lipová příjemci účelovou dotaci ve výši 18 284,- Kč,slovy: osmnácttisícdvěstěosmdesátčtyři,(nedočerpané prostředky VPS roku 2021) <.>
<br> Obec dále poskytuje usnesením č.214-220127 příjemci účelovou dotaci pro rok 2022 ve výši 50 000,- Kč,slovy: padesáttisíc,ato na základě podané žádosti z rozpočtu 2022 <.>
<br> II.Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
<br> 1.Poskytnutou dotaci v celkové výši 68 284,- Kč čerpat na realizaci výdajů akce uvedené v žádosti: tj.platby poplatků FACR,nákup hráčů,nákup sportovního vybavení,nákup ostatního materiálu,pronájem hřiště či tělocvičny a podobně <.>
<br> 2.Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby.3.Projekt realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 30.listopadu daného roku a zároveň
<br> ke stejnému datu vyúčtovat.Vyúčtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky (doložit fotokopie účetních dokladů,bankovních výpisů apod.) <.>
<br> 4.V případě,že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu,je taktéž povinen tyto nevyčerpané prostředky vrátit obci na výše uvedený účet nejpozději do 15.prosince daného roku <.>
<br> 5.Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové kázně ve smyslu 5 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet obce,a to do 10 dnů poté,co bude obcí k vrácení dotace vyzvá...

Načteno

edesky.cz/d/5477178

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz