« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Veřejnoprávní smlouva – TJ Lipová pro rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS TJ Lipová 2022
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
<br> Obec Lipová
<br> Zastoupena: Svárovský Miloslay,starosta obce Lipová 48,763 21 Slavičín,DIC: CZ 46276084 č.ú.: 140 558 2349/0800
<br> dále jen obec
<br> a
<br> Tělovýchovná jednota Lipová,spolek Zastoupena: XXXXXXX XXXXXX
<br> Lipová XXX,XXX XX Slavičín,IČ: 00559831
<br> č.ú.: 156 804 0237 / 0100
<br> dále jen příjemce
<br> uzavírají podle & 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a 5 85 písm.c)) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,tuto
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU o POSKYTNUTÍ DOTACE
<br> 1.Obec poskytuje usnesením č.208-220127 dále poskytuje obec Lipová příjemci účelovou dotaci ve výši 18 284,- Kč,slovy: osmnácttisícdvěstěosmdesátčtyři,(nedočerpané prostředky VPS roku 2021) <.>
<br> Obec dále poskytuje usnesením č.214-220127 příjemci účelovou dotaci pro rok 2022 ve výši 50 000,- Kč,slovy: padesáttisíc,ato na základě podané žádosti z rozpočtu 2022 <.>
<br> II.Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
<br> 1.Poskytnutou dotaci v celkové výši 68 284,- Kč čerpat na realizaci výdajů akce uvedené v žádosti: tj.platby poplatků FACR,nákup hráčů,nákup sportovního vybavení,nákup ostatního materiálu,pronájem hřiště či tělocvičny a podobně <.>
<br> 2.Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby.3.Projekt realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 30.listopadu daného roku a zároveň
<br> ke stejnému datu vyúčtovat.Vyúčtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky (doložit fotokopie účetních dokladů,bankovních výpisů apod.) <.>
<br> 4.V případě,že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu,je taktéž povinen tyto nevyčerpané prostředky vrátit obci na výše uvedený účet nejpozději do 15.prosince daného roku <.>
<br> 5.Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové kázně ve smyslu 5 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet obce,a to do 10 dnů poté,co bude obcí k vrácení dotace vyzvá...

Načteno

edesky.cz/d/5477178

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipová (Zlín)
29. 02. 2024
29. 02. 2024
29. 02. 2024
29. 02. 2024
26. 02. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz