« Najít podobné dokumenty

Město Deštná - Záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Deštná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zásilkovna_záměr.doc (40.5 kB)
MĚSTO DEŠTNÁ
nám.Míru 65,378 25 Deštná,okr.Jindřichův Hradec
telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz
Město Deštná na základě § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr uzavřít
dodatek č.1
<br> ke smlouvě pro umístění z-boxu a spolupráci při jeho provozování
<br> Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 10.06.2022
Sejmuto z úřední i elektronické desky: 27.06.2022
Příloha:
<br> · Dodatek č.1
DODATEK Č.1
<br> KE SMLOUVĚ PRO UMÍSTĚNÍ Z-BOXU A SPOLUPRÁCI PŘI JEHO PROVOZOVÁNÍ
<br> název/jméno:
Město Deštná
sídlo/adresa:
nám.Míru 65,378 25 Deštná
<br> IČO:
<br> 00246506
<br> DIČ:
<br> CZ00246506
(dále jen „Smluvní partner“)
<br> a
<br> název:
<br> Zásilkovna s.r.o <.>
sídlo:
<br> Českomoravská 2408/1a,Libeň,190 00 Praha 9
zápis v OR:
Městský soud v Praze,oddíl C,vložka 139387
IČO:
<br> 28408306
<br> (dále jen „Provozovatel“)
<br> I.Úvod
1.1.Smluvní partner a Provozovatel se tímto dohodli na těchto zvláštních ujednáních ke SMLOUVĚ PRO UMÍSTĚNÍ Z-BOXU A SPOLUPRÁCI PŘI JEHO PROVOZOVÁNÍ mezi nimi z dnešního dne (dále jen „Smlouva“) <.>
<br> 1.2.Tato ujednání mají přednost před a mění Smlouvu <.>
<br> II.Změna Smlouvy
2.1.Bod 1.1.Smlouvy se mění tak,že zní následovně:
<br> Smluvní partner je vlastníkem či je na základě jiného právního důvodu oprávněn přenechat Provozovateli do užívání následující plochy:
<br> plocha o výměře 1,36 m2 nacházející se na náměstí Míru v Deštné na adrese: vedle nemovitosti čp.330 na pozemku parč.č.2335/2 v k.ú.Deštná u Jindřichova Hradce
(každá ze shora uvedených ploch dále jen „Plocha“ a společně „Plochy“).Plánek a/nebo fotografie Ploch je/jsou přílohou Smlouvy <.>
<br> 2.2.Bod 4.6.Smlouvy se mění tak,že se nahrazuje následujícím textem:
<br> Zanikne-li tato smlouva ve vztahu ke kterékoliv Ploše z důvodu na straně Smluvního partnera v prvním roce trvání této smlouvy (počítáno ode dne dle bodu 4.1),zavazuje se Smluvní partner uhradit za každou takovou ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Deštná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz