« Najít podobné dokumenty

Obec Mišovice - Schválený Závěrečný účet obce Mišovice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mišovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva konečné přezkoumání hospodaření 2021 - Mišovice (01.01.2021 - 31.12.2021)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 1 z 12 *KUCBX013CD9W* KUCBX013CD9W Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Mišovice,IČO 00511722 Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku dne 02.11.2021 jako dílčí přezkoumání a na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech od 11.05.2022 do 22.05.2022 jako konečné přezkoumání.Přezkoumání hospodaření obce Mišovice za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 22.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.Přezkoumání vykonala: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXX Pověření k přezkoumání podle § X zákona č.XXX/XXXX Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.301/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání poskytli součinnost: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX - účetní spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/zdpe číslo jednací: KUJCK XXXXX/XXXX Č.j.: KUJCK 64255/2022 Sp.zn.: OEKO-PŘ 49329/2021/zdpe identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta@kraj-jihoces...
Fin 2-12 M.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Mišovice; IČO 00511722; Mišovice 20,Mišovice,398 04
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 000 000,00 1 000 000,00 774 855,53Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 77,49
<br> 1112 30 000,00 50 407,30 50 407,30Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100,00
<br> 1113 95 000,00 130 691,30 130 691,30Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,00
<br> 1121 880 000,00 1 102 839,35 1 102 839,35Daň z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 200 000,00 200 000,00 118 940,00Daň z příjmů právnických osob za obce 59,47
<br> 1211 2 000 000,00 2 465 018,29 2 465 018,29Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1340 137 000,00 146 069,00 146 069,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100,00
<br> 1341 4 000,00 5 000,00 4 250,00Poplatek ze psů 85,00
<br> 1344 1 000,00 1 000,00 0,00Poplatek ze vstupného 0,00
<br> 1361 1 000,00 550,00 550,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 24 000,00 36 373,30 36 373,30Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,00
<br> 1382 0,00 1,71 1,71Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 100,00
<br> 1511 561 000,00 561 000,00 531 555,29Daň z nemovitých věcí 94,75
<br> 4111 0,00 93 146,33 93 146,33Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 70 800,00 70 800,00 70 800,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 175 200,00 1 494 217,12 1 494 217,12Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4122 0,00 331 200,00 ...
2021 - Rozvaha.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Mišovice; IČO 00511722; Mišovice 20,Mišovice,398 04
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 52 951 875,36 7 274 746,24 45 677 129,12 47 633 484,07
A.Stálá aktiva 44 525 891,72 7 274 746,24 37 251 145,48 37 736 226,96
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 810 511,00 262 161,00 548 350,00 384 630,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 262 161,00 262 161,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 548 350,00 0,00 548 350,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 384 630,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 43 705 380,72 7 012 585,24 36 692 795,48 37 341 596,96
<br> 1.Pozemky 7 792 181,63 0,00 7 792 181,63 8 111 374,66031
<br> 2.Kulturní předměty 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00032
<br> 3.Stavby 33 659 448,85 5 383 743,00 28 275 705,85 28 923 550,30021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 308 166,00 141 526,00 166 640,00 179 144,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 487 316,24 1 487 316,24 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 413 268,00 0,00 413 268,00 82 528...
2021 - VZZ.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Mišovice; IČO 00511722; Mišovice 20,Mišovice,398 04
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 7 694 868,43 0,00 4 905 786,38 0,00
I.Náklady z činnosti 7 278 408,59 0,00 4 620 863,98 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 113 153,16 0,00 302 156,05 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 603 469,44 0,00 151 625,56 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 67 142,90 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 3 214 277,28 0,00 1 280 685,99 0,00
<br> 9.Cestovné 512 32 877,00 0,00 24 869,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 9 980,00 0,00 14 523,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 038 411,01 0,00 1 216 958,82 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 711 616,00 0,00 813 950,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 91 259,00 0,00 106 467,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 186,00 0,00 1 082,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 1 000,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 416,00 0,00 1 416,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 770,00 0,00 500,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 21 000,00 ...
2021 - příloha.pdf
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Mišovice; IČO 00511722; Mišovice 20,Mišovice,398 04
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 118 390,40 104 230,40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 1 800,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 116 590,40 104 230,40
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívá...
2021 - Závěrečný účet.pdf
Závěrečný účet za rok 2021
Obec Mišovice
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Mišovice
Mišovice 20
398 04
<br> 00511722
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon +420724066621
E-mail ucetni@misovice.cz
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 12
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 14
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 15
<br> Strana
<br>
<br> Obec Mišovice,IČO 00511722 KEO4 1.10.1 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Aktivní účty
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 240 161,00 240 161,00 262 161,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 548 350,00
021 Stavby 27 736 026,73 33 382 895,30 33 659 448,85
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 308 166,00 308 166,00 308 166,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 374 565,66 1 434 794,66 1 487 316,24
031 Pozemky 8 113 213,22 8 111 374,66 7 792 181,63
032 Kulturní předměty 0,00 45 000,00 45 000,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 10 000,00 384 630,00 0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 163 168,00 82 528,00 413 268,00
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0,00 10 000,00 10 000,00
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -240 161,00 -240 161,00 -262 161,00
081 Oprávky ke stavbám -3 878 250,00 -4 459 345,00 -5 383 743,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -116 518,00 -129 022,00 -141 526,00
088 Oprávky k dro...

Načteno

edesky.cz/d/5475484

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mišovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz