« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu s názvem "Protipovodňová opatření Volyně"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

C.3.Situace stavby.pdf
T
<br> K
<br> R
<br> T
K
<br> R
<br> T
K
<br> R
<br> T
<br> K
<br> R
<br> T
<br> K
<br> R
<br> T
<br> K
<br> R
<br> T
<br> K
<br> R
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> VO
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> VO
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> PŘÍLOHA
<br> OBJEDNATEL
<br> AKCE
<br> VYPRACOVAL
<br> ARCH.Č <.>
<br> ZAK.Č <.>
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> FORMÁT
<br> DATUM
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY
<br> KOPIE
<br> KONTROLOVAL
<br> TKR TKR TKR
<br> VO VO VO
<br>
AutoCAD SHX Text
1204/7
<br>
AutoCAD SHX Text
726/3
<br>
AutoCAD SHX Text
1305/2
<br>
AutoCAD SHX Text
1688/1
<br>
AutoCAD SHX Text
...
2022-1421.pdf
Vypraveno dne: ……………………
Počet listů příloh: 1
<br> Městský úřad Volyně
odbor stavební úřad a ŽP
<br> Nám.Svobody 41,387 01 Volyně
tel.: 383 317 244,773 742 374
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
<br> MěÚV/1421/2022
MěÚV/2811/2022
XXXXXXXXX XXXX
<br> Volyně dne XX.XX.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Žadatel
Povodí Vltavy,státní podnik,IČO 70889953,Holečkova č.p.3178/8,150 00 Praha 5-Smíchov
<br> ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
Městský úřad Volyně,odbor stavební úřad a ŽP,jako příslušný stavební úřad,vydal dne 14.02.2020 pod
č.j.: MěÚV/0714/2020 územní rozhodnutí na stavbu s názvem: PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
VOLYNĚ s umístěním na pozemkových parcelách KN č.630/1,650/1,713,714,716,717/1,1135 <,>
1137/1,1137/2,1162,1200,1203,1204/1,1214/1,1214/2,1215,1217/4,1352,1417/2,1418,1458/14 <,>
1458/16,1458/17,1458/27,1458/30,1460/1,1460/3,1461/4,1463/6,1463/7,1463/8,1465/4,1688/2 <,>
1690/1 (původně 1690),1693,1697,2192/19,2194/1,2195/2,2195/3,2278/1,2278/2,2278/3,2281 <,>
2282,2283,2284,2285,2286,2287,2468,2469,vše v katastrálním území Volyně,obec – město Volyně <.>
Pozemkové parcely dotčené budoucím staveništěm záměru jsou KN č.720/1,1231/3,1458/15,1417/1 <,>
1416/1,722,723/1,1126/3,vše v katastrálním území Volyně,obec – město Volyně <.>
<br> Dne 25.03.2022 podal žadatel,Povodí Vltavy,státní podnik,IČO 70889953,Holečkova č.p.3178/8 <,>
150 00 Praha 5-Smíchov,(dále jen "žadatel"),žádost o prodloužení doby platnosti uvedeného územního
rozhodnutí č.j.: MěÚV/0714/2020 o 3 roky <.>
<br> Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí <.>
<br> Městský úřad Volyně,odbor stavební úřad a ŽP,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),na podkladě žádosti o prodloužení doby platnosti územního
rozhodnutí a po provedení správního řízení ve věci,podle § 93 odst....

Načteno

edesky.cz/d/5471730

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz