« Najít podobné dokumenty

Obec Šumavské Hoštice - Závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šumavské Hoštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1.A - ZÚ -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR k 31.12.2021
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2021 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec šumavské Hoštice Šumavské Hoštice 9,384 71 Šumavské Hoštice
<br> 002507322021 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 700 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 380 425,19 1 380 425,1981,20 100,00
<br> 0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 89 907,96 89 907,96449,54 100,00
<br> 0000 150 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 233 099,50 233 099,50155,40 100,00
<br> 0000 1 100 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 967 039,13 1 967 039,13178,82 100,00
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 239 590,00 239 590,000,00 100,00
<br> 0000 3 600 000,001211 Daň z přidané hodnoty 4 396 397,06 4 396 397,06122,12 100,00
<br> 0000 230 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 236 515,00 236 515,00102,83 100,00
<br> 0000 8 000,001341 Poplatek ze psů 7 461,00 7 461,0093,26 100,00
<br> 0000 10 000,001342 Poplatek z pobytu 12 520,00 12 520,00125,20 100,00
<br> 0000 15 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 000,00 16 000,00106,67 100,00
<br> 0000 10 000,001361 Správní poplatky 6 060,00 6 060,0060,60 100,00
<br> 0000 35 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 64 873,56 64 873,56185,35 100,00
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 3,04 3,040,00 100,00
<br> 0000 260 000,001511 Daň z nemovitých věcí 317 773,92 317 773,92122,22 100,00
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 142 412,92 142 412,920,00 100,00
<br> 0000 183 100,004112 Ne...
1.B- ZÚ- Výkaz zisku a ztráty ÚSC, DSO a RR k 31.12.2021
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec šumavské Hoštice; IČO 00250732; Šumavské Hoštice 9,384 71 Šumavské Hoštice
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2022 v 06:36
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 10 471 691,55 10 650 226,25
<br> I.Náklady z činnosti 8 977 144,20 8 782 206,89
<br> 1.Spotřeba materiálu 198 668,73501 195 405,60
<br> 2.Spotřeba energie 625 923,64502 349 788,17
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 3 554,19504 8 789,60
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 2 907 028,15511 3 530 632,56
<br> 9.Cestovné 21 870,00512 27 525,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 7 121,00513 7 805,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 981 364,88518 1 017 165,36
<br> 13.Mzdové náklady 1 183 669,00521 1 106 085,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 213 016,00524 174 973,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 135,00525 1 621,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 4 750,00527 2 155,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 3 181,00528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 25 120,00538 24 840,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 15 000,00542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 39 624,29543 46 692,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 2 419 077,00551 2 117 017,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 877,17554 -27,25
<br> 32.Tvo...
1.C- ZÚ-Rozvaha ÚSC, DSO a RR k 31.12.2021
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> Obec šumavské Hoštice; IČO 00250732; Šumavské Hoštice 9,384 71 Šumavské Hoštice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2022 v 06:36
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 28 100 212,73 90 094 613,19118 194 825,92 87 910 922,97
<br> A.Stálá aktiva 28 100 212,73 84 642 409,83112 742 622,56 72 485 875,62
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 285 835,80 127 540,00413 375,80 143 500,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 174 115,80174 115,80018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 111 720,00 127 540,00239 260,00 143 500,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 27 814 376,93 84 514 869,83112 329 246,76 72 192 375,62
<br> 1.Pozemky 2 177 404,442 177 404,44 2 178 281,61031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 24 498 727,50 70 530 683,8595 029 411,35 55 045 822,58021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 665 130,00 2 393 295,754 058 425,75 2 464 110,75022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 650 519,431 650 519,43028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 413 485,799 413 485,79 12 504 160,68042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetko...
1.D - ZÚ - Příloha ÚSC, DSO a RRRS k 31.12.2021
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec šumavské Hoštice; IČO 00250732; Šumavské Hoštice 9,384 71 Šumavské Hoštice
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2022 v 06:43
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky
č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) způsob účtování zásob - A
b) účtování opravných položek k 31.12.daného období
c) účetní odpisy se provádí čtvrtletně a to k 31.03 <.>,30.06 <.>,30.09 <.>,31.12.daného účetního období
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČSÚ č.701-č.710 a MP/28/OEKO <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 6 844,006 844,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 844,006 844,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 4 693 000,00899 000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk....
1.E - ZÚ - Přijaté dotace v roce 2021
Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k  2 0 2 1
<br> Přijaté dotace v roce 2021
<br> SU AU ÚZ N Z  ORG POL ÚČEL POUŽITÍ Výše poskytnuté dotace Vyčerpáno Nevyčerpáno
k 31.12.2021 k 31.12.2021 k 31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KÚ - Jčkraj – neinvestiční dotace
231 0110 98037 - - - - - 4111 Nneinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu 112.412,92 Kč 112.412,92 Kč 0,00 Kč
- kompenzační bonus
<br> 231 0110 98071 - - - - - 4111 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamerntu ČR 30.000.00 Kč 30.000,00 Kč 0,00 Kč
<br> __________________________________________________________________________________________________________________________________CELKEM POL 4111 142.412,92 Kč 142.412,92 Kč 0,00 Kč
<br> KÚ - JčkraJ – neinvestiční dotace
231 0110 - - - - - - - - 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy 183.100,00 Kč 183.100,00 Kč 0,00 Kč
__________________________________________________________________________________________________________________________________
CELKEM POL 4112 183.100,00 Kč 183.100,00 Kč 0,00 Kč
<br>
KÚ - Jčkraj – neinvestiční dotace
231 0110 29.014 - - 1032 4116 Následná péče o výsadbu lesního porostu 22.560,00 Kč 22.560,00 Kč 0,00 Kč
<br> KÚ – JčkraJ – neinvestiční dotace
231 0110 29030 - - 1032 4116 Zmírfnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích 371.830,00 Kč 371.390,00 Kč 0,00 Kč
<br> __________________________________________________________________________________________________________________________________
CELKEM POL 4116 394.390,00 Kč 394.390,00 Kč 0,00 Kč
<br>
KÚ - JčkraJ - neinvestiční dotace
231 0100 3412 - - 3412 4122 Obnova místní komunikace Na návsi 781.000,00 Kč 781.000,00 Kč 0,00 Kč
<br> __________________________________________________________________________________________________________________________________
CELKEM POL 4122 78...
1.F - ZÚ- Poskytnuté transfery v roce 2021
Poskvtnuté transferv v roce 2021
<br> POL: 5200-5329
<br> sU AU Nst z Uz org XXX XXX ZJ DokIad Datum Má dáti DalPopis VS
XXX XXXX 000 0 00000 0000 10í9 52220oo
23,1 0100 000 0 00000 0000 1019 5222
<br> 21-801-00776 16,7.2021 0,00
<br> 0,00
<br> 1 00O0,00 finanční dar-Český svaz včelařů-ú 250732
<br> 1 0000,0U
<br> 231 0100 000 0 00000 0000 1019
<br> 231 0100 000 0 00000 0000 2141
231 0100 000 0 00000 0000 2141
<br> 5212 000
<br> 5212
<br> 21 -801 -01266 29.12.2021
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br>,í0000,00
<br> 2000.0o Harvalík Radek-JATKY nnnoČn 210o30oo20
<br> -
<br> 2000,00
-zJToTOuoouu 00000 0000 2141
231 0100 000 0 00000 0000 3419 5222000
231 0100 000 0 00000 0000 3419 5222000
23,1 0100 000 0 00000 0000 341s 5222
<br> 21_801-00665 10.6.2021
<br> 21-801-00666 10.6.2021
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2000,00
<br> 25000,00 FC-příspěveknaprovoz-úhrada 2100300007
<br> -
<br> 5000,00 FC-příspěveknamládež_úhrada 2100300007
#
<br> 0,00 30000,00
231 0,100 000 0 00000 0000 3419
231 0100 000 0 00000 0000 3525 5221 00o
231 0100 000 0 00000 0000 3525 5221
<br> 21 -8o1 -01264 29.12.2021
<br> 0,00 30000,00
0,00 5000,00 HospicPrachaticejinančnídařú 2100300018
<br> -
<br> 0,00 5000,00
231 0100 000 0 00000 0000 3525
231 0100 000 0 00000 0000 3900
231 0100 000 0 00000 0000 3900
<br> 5222 00o
<br> 5222
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 25073221_801_00239 18.2.2021
<br> 5000,00
<br> 2000,00 peněžní dar_BABY BoX-úhrada
a4
<br> 2000,00
<br> 231 0100 000 0 00000 0000 3900
231 0100 000 0 00000 0000 4345 5221 000
231 0100 000 0 00000 0000 4345 5221
<br> 21 -8o1 -01265 29j22021
<br> -.Ť;-
231 0100 000 0 00000 0000 5269 5229 000 21-801-00715 2.7.2021
231 0100 000 0 00000 0000 5269 5229
<br> 0,00 2000,00
3000,00 Jihočeské centrum pro ZP-finanč_ 2100300019
<br> -
<br> 3000,00
<br> 3000,00
<br> 20000,00 finanční pomoc obcím postiženýc 2100300012
<br> -
<br> 20000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 231 0100 000 0 00000 0000 5269
231 0100 000 0 00000 0000 6171
2...
1.G - ZÚ- Závěrečný účet PO-ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice k 31.12.2021
základni škola a mateřská škola Šumavské Hoštice Rozpis nákladů a výnosů za rok2021 zs 30 Ms 40 sJ 60 celkem cizí stráv.Drobný materiál 116 271,27 16 856,00 13 768,58 146 895,85 DHM od 1001 do 3000 39 780,00 4 249,00 2 135,00 46164,00 DHM od 3001 do 40 000 26 846,00 3 772,o0 0,00 30 618,00 Casopisy,knihy 20 611,90 11779,00 0,00 32 390,90 Cistící prostředkv 13 297,o0 7 284,00 54 E19,32 75 400,32 Drobný materiálSD,SD l llJ 422,oO 0,00 0,00 10 422,00 ]praVy 0,00 potravinv 0,00 0,00 453 524,81 453 524,8 cotraviny 124 374,00 maietek nad 40 000-odpis 1 tju4,Uo 0,00 32 652,00 44 256,00 3leK.10 500,00 Plyn 160 800,00 33 360,00 0,00 194 160,00 nzdy 55 558,00 Elektřina 39,l 10,U0 11 440,00 85 260,00 135 810,00 )dvod Soc.13 777,00 Cpravv a udržování 26 534,17 0,00 10 630,00 37 164,1i odvod zdrav.5 001,00 3estovné 810,00 0,00 0,UU 10,00 kooperativa 321,00 relefony 27 516,10 8 400,00 6 40U,00 44 316,10 Sp 1252,12 luzbv a poplatkv 14 087,00 0,00 0,00 14 087,00 óistící prostřed 1 600,00 ]ošt <.>,školení,revize,ostat.sl 102 485,79 2 639,00 0,00 1o5124,79 ]řispěvky obědy 22 460,00 3 690,00 5 340,00 31 490,00 Poplatkv za ved.Uč.47 935,00 0,00 0,00 47 935,00 212 383,12 polistné dětí a věcí 12727,00 0,00 0,00 12 727,00 zpracování mezd Nováková 42 826,00 0,00 0,00 +2 826,00 správce PC Strosser 24 396,00 0,00 0,00 24 396,00 ochrana osobních údaiů 13 068,00 0,00 0,00 13 068,00 cstatní náklady + vstup.lék.7 952,00 0,00 c,00 / 952,0í,) Kooperativa 140,00 0,00 ],00 140,00 doplatek za plyn MS,ZS 12 067,62 0,00 ],00 12 067,62 loplatek za elektr.Mš.ZŠ.ŠJ0,00 0,00 ],00 0,00 Náklady celkem 793 726,82 103 469,00 666 529,71 1 563 745,53 212 3E3,12 Skolne a stravné MS,SJ 0,00 38 580,00 503 904,00 542 484,00 218 468,00 Skolné SD SD l,l5 564,00 0,00 0,00 15 564,00 jroky 7,87 0,00 U,U0 7,87 za poškozené ucebnice 2 993,00 0,00 0,00 2 993,00 nájem TV 0,00 0,00 0,00 0,00 vrácení přeplatku plyn 3 438,50 0,00 0,00 3 438,50 vrácení přeplatku elektr.18 100,34 c,00 0,00 18 100,34 ostatní výnosy školy 1 348,...
1.H - ZÚ-Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Šumavské Hoštice
KRAJSKY URAD KUCBXo134VQX JIHočEsrÝ rnn: Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu I952l2 37O 76 České Budějovice §pisová značka : oero-pŘ 7 0962 l 2o2L/ rukan Císlo jednací: KUJCK 57 164 l 2022 Zp ráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 DÍlČÍ přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního cetku dne 10.11.2021 a konečné přezkoumání hospodaření bylo vykonáno ve dnech 27.04.2022 až 29.04.2O22 na Krajském úřadu Jihočeského kraje.Přezkoumání hospodaření obce Šumavské Hoštice za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona Č.I2Bl2000 Sb <.>,o obcích (obecní zYízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem Č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcÍ,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne O4.!0.2O2í.Krajským úřadem Jihďeského kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 01.01.2021 do 3Í'12.2021.Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX PověřeníkpřezkoumánípodIe§Xzákonač.XXolXOOXSb.a§í"§Xzákonač.XXX/XXXXsb.vydal Krajský úřad Jihďeského kraje pod č.3o3l2ozUoEKo-PŘ dne t3.o7.2o2í,<.> KoneČné přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na územi České republiky,s vyuŽitím doporuČeného postupu Ministerctvem financí,Odbor 47 - Centrátní harmonizačníjednotka,a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání poskytli součinnost: Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX - účetní lillllIllllilllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllI tČ: XXXXXXXX DIČ: CZXOBXXXXX Stránka X z 11 idcntifil
1. ZÚ - zveřejněné dokumenty
obec Šumavské Hoštice - lČo 00250732
<br> závěrečnÝ účet obce Šumavské Hoštice
<br> za rok 202L
<br> 1.Zveřeiněné dokumentv - rozpis
<br> 1.A - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Úsc,DSo a RR k 31.12.2o2l
<br> 1.B _ Výkaz zisku a ztráty Úsc,oso a RR k 3t.L2.2o2l
<br> 1.C- Rozvaha Úsc,DSo a RR k 31.12.2o2L
<br> l.D - Příloha Úsc,DSo a RR k 31.12.2o2L
<br> l.E - Přijaté dotace v roce 2O2L
<br> l.F - Poskytnuté transfery v roce 2O2L
<br> l.G - Závěrečný účet PO-ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice k3t.L2.2D2l
<br> l.H - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok2il2í.obce Šumavské Hoštice
<br> Veškeré uvedené dokumenty - zveřejněny na elektronické úřední desce
- na stránkách www,sumavskehostice.cz,nebo k nahlédnutívtištěné podobě na obecním úřadu
v Šumavských Hošticích v úředních hodinách <.>
<br> Návrh závěrečného účtu zveřeiněn na úřední desce obce a zároveň v elektronické podobě:
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> 27.o5.2o22
<br> 21.06.2022
<br> 24.06.2022
<br> 30.06.2023
<br> Závěrečný účet obce schválen ZO: dne 2í-.06.2022
<br> schválenÝ závěrečnÝ účet zveřeiněn v elektronlcké podobě:
<br> šr,-Ír§u=ů.*'.<.> r,okr.PRACHAT|CE
<br> fá/",z/"o "5Q
7a2

Načteno

edesky.cz/d/5470378

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šumavské Hoštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz