« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Společné povolení - Prodloužení TRAM trati v ul. Merhautova na sídliště Lesná, I

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Spolecne_povoleni_-_Prodlouzeni_tramvaj._trati_v_ulici_Merhautova_na_sidlisti_Lesna_I._etapa.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0627553/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0339124/2022
<br> ZN.: 11/26-SP/Rat
<br> TEL./E-MAIL: 542 174 078/ratiborska.denisa@brno.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů <.>
<br> Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na
<br> úřední desce Magistrátu města Brna <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Společné povolení souboru staveb
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace,příslušný podle
<br> ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),dále v souladu s ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací základního
<br> komunikačního systému ve statutárním městě Brně,dle čl.29 odst.2 písm.b) Statutu města Brna,obdržel
<br> žádost stavebníka - Statutární město Brno,Dominikánské nám.196/1,601 67 Brno,IČO: 449 92 785 <,>
<br> zastoupené společností PK OSSENDORF s.r.o <.>,Tomešova 503/1,602 00 Brno,IČO: 25564901,ze dne
<br> 23.09.2021,o vydání společného povolení pro soubor staveb s názvem „Prodloužení tramvajové trati
<br> v ulici Merhautova na sídlišti Lesná,I.etapa“ Stavební úřad posoudil podle ustanovení §94o zákona
<br> 183/2006 Sb <.>,stavební zákon,v posledním znění,podanou žádos...
C-3_-_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
VEDOUCÍ PROJEKTU STAVBA ČÁST / PŘÍLOHA ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PK OSSENDORF s.r.o.Tomešova 1,602 00 Brno HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU HLAVNÍ PROJEKTANT ING.VÍT TACHOVSKÝ ING.VÍT TACHOVSKÝ ING.VLASTISLAV NOVÁK,Ph.D.ING.XXX XXXXXXX ING.VÍT TACHOVSKÝ a OBJEDNATEL DOKUMENTACE Dopravní podnik města Brna,a.s.Hlinky 64/151,603 00 Brno Dopravní podnik města Brna a.s.STAVEBNÍK Statutární město Brno Dominikánské nám.1,601 67 Brno PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI V ULICI MERHAUTOVA NA SÍDLIŠTĚ LESNÁ JIHOMORAVSKÝ KRAJ ČÍSLO PARE ČÍSLO ČÁSTI / PŘÍLOHY DATUM FORMÁT STUPEŇ PD ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO MĚŘÍTKO 10 / 2020 DUSP 2018 331 1:2000 - KÚ.ČERNÁ POLE [610 771],HUSOVICE [610 844],LESNÁ [610 887] ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO SKUPINA 2018 331 ATELIÉR II Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,p.o.Žerotínovo náměstí 449/3,602 00 Brno S P R Á V A A Ú D R Ž B A S I L N JIHOMORAVSKÉHO KRAJE C I I.ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV DUSP 001 Příprava území,I.etapa D.1.0 VEDOUCÍ PROJEKTU STAVBA ČÁST / PŘÍLOHA ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PK OSSENDORF s.r.o.Tomešova 1,602 00 Brno HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU HLAVNÍ PROJEKTANT ING.VÍT TACHOVSKÝ ING.VÍT TACHOVSKÝ ING.VLASTISLAV NOVÁK,Ph.D.ING.XXX XXXXXXX ING.VÍT TACHOVSKÝ a OBJEDNATEL DOKUMENTACE Dopravní podnik města Brna,a.s.Hlinky 64/151,603 00 Brno Dopravní podnik města Brna a.s.STAVEBNÍK Statutární město Brno Dominikánské nám.1,601 67 Brno PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI V ULICI MERHAUTOVA NA SÍDLIŠTĚ LESNÁ JIHOMORAVSKÝ KRAJ ČÍSLO PARE ČÍSLO ČÁSTI / PŘÍLOHY DATUM FORMÁT STUPEŇ PD ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO MĚŘÍTKO 10 / 2020 DUSP 2018 331 - A4 KÚ.ČERNÁ POLE [610 771],HUSOVICE [610 844],LESNÁ [610 887] ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO SKUPINA 2018 331 ATELIÉR II Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,p.o.Žerotínovo náměstí 449/3,602 00 Brno S P R Á V A A Ú D R Ž B A S I L N JIHOMORAVSKÉHO KRAJE C I I.ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV DUSP 101 Silnice III/37915,I.etapa D.1.1 VEDO...

Načteno

edesky.cz/d/5469483

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz