« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřjná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20506-DZ-práče
30 30 30 30 30 30 30 30 I II/ 41 31 3 III /4 13 13 0Ë671Ë�.2081,<.> $&( III/41313 0Ë671Ë�.2081,<.> $&( 32=1È0.$� ��8PtVWČQt�SĜHFKRGQpKR�GRSUDYQtKR�]QDþHQt�GOH�73�þ�����=iVDG\�SUR�R]QDþRYiQt�SUDFRYQtFK�PtVW�QD�SR]HPQtFK�NRPXQLNDFtFK� ��6WiYDMtFt�GRSUDYQt�]QDþHQt�Y�UR]SRUX�V�SĜHFKRGQRX�~SUDYRX�SURYR]X�EXGH�]QHSODWQČQR�ãNUWQXWtP�QHER�]DNU\WR� ��'RSUDYQt�]QDþHQt�%���XPtVWČQR���GQt�SĜHG�]DKiMHQtP�VWDYE\� A15 IP4 IP4 3ě(&+2'1e�'235$91Ë�=1$ý(1Ë 67È9$-Ë&Ë�'235$91Ë�=1$ý(1Ë 67È9$-Ë&Ë�'235$91Ë�=1$ý(1Ë '2ý$61ċ�=58â(1e 2%-Ë='1È�75$6$�352�92=,'/$ '2���W�60ċ5�/(&+29,&(���=12-02 : i LEGENDA / s| PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ —— | OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA A1 DO 11t SMĚR LECHOVICE - ZNOJMO STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1144313- DOČASNĚ ZRUŠENÉ - Umí: řechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) - Stávající dopravní značení v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zneplatněno škrtnutím nebo zakryto.- Dopravní značení B28 umístěno 7 dní před zahájením stavby.Se oP MÍSTNÍ KOMUNIKACE o > E A Ca Že bo BNŇ 25 o a Ni s z V Ň z č 383,ZNAKOMOZ ZNAKOM s.r.o.— Vypracoval: HANÁK ZNAKOM s.r.o <.>,ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO Místo: PRÁČE Silnice: MÍSTNÍ KOMUNIKACE Staničení úseku: — Akce: SILNICE 1/53 ZNOJMO-LECHOVICE KM 4,100 AŽ KM 11,292 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
2022-20506
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 20506/2022 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 101951/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 23.06.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> Metrostav Infrastructure a.s <.>,IČO 24204005,Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8,kterou zastupuje
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,IČO 26264641,Zengrova 2694/4,615 00 Brno 15 (dále jen „žadatel“),podaného dne
<br> 10.06.2022,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77
<br> odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s
<br> dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (Policie
<br> ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci
<br> v k.ú.Práče
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístění dopravního značení a dopravního zařízení je zvýše...

Načteno

edesky.cz/d/5469208

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz