« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - DSO Kompostárna Únanov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha
Licence: D01T XCRGURXA / RYA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 75110636
Název: DSO Kompostárna Únanov 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Únanov 463 ulice, č.p.Únanov 463
<br> obec Únanov obec Únanov
<br> PSČ, pošta 671 31 PSČ, pošta 671 31
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 75110636 hlavní činnost Výstavba a provoz kompostárny
<br> právní forma vedlejší činnost
<br> zřizovatel Město Znojmo, Obec Únanov CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 515 22 8617
<br> fax 515228704
<br> e-mail ucetni@obecunanov.cz
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Dana Klempová Bc. Jakub Krainer, Mgr. Jindřich Bulín
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 02.05.2022, 11h17m34s
<br> 02.05.2022 11h17m34s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D01T XCRGURXA / RYA (22072021 / 01012021)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 25 545 439,61  8 134 002,41  17 411 437,20  18 433 043,17 
<br> A.Stálá aktiva 24 537 561,91  8 134 002,41  16 403 559,50  17 228 679,50 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 14 880,20  14 880,20     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 14 880,20  14 880,20     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9...
Příloha
Licence: D01T XCRGUPXA / PYA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 75110636
Název: DSO Kompostárna Únanov 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Únanov 463 ulice, č.p.Únanov 463
<br> obec Únanov obec Únanov
<br> PSČ, pošta 671 31 PSČ, pošta 671 31
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 75110636 hlavní činnost Výstavba a provoz kompostárny
<br> právní forma vedlejší činnost
<br> zřizovatel Město Znojmo, Obec Únanov CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 515 22 8617
<br> fax 515228704
<br> e-mail ucetni@obecunanov.cz
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Dana Klempová Bc. Jakub Krainer, Mgr. Jindřich Bulín
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 02.05.2022, 11h19m48s
<br> 02.05.2022 11h19m48s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 15
<br>
<br> Licence: D01T XCRGUPXA / PYA (23072021 / 01012021)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny metod vyplývají z přechodu na účetnictví státu
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb <.>, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb <.>, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-
710 a metodiky JMK. Způsob odepisování majetku -rovnoměrný, o odpisech účtuje účetní jednotka měsíčně <.>
<br> 02.05.2022 11h19m48s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 15
<br>
<br> Licence: D01T XCRGUPXA / PYA (23072021 / 01012021)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 záko...
Výkaz zisku a ztráty
Licence: D01T XCRGUVXA / VYA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 75110636
Název: DSO Kompostárna Únanov 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Únanov 463 ulice, č.p.Únanov 463
<br> obec Únanov obec Únanov
<br> PSČ, pošta 671 31 PSČ, pošta 671 31
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 75110636 hlavní činnost Výstavba a provoz kompostárny
<br> právní forma vedlejší činnost
<br> zřizovatel Město Znojmo, Obec Únanov CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 515 22 8617
<br> fax 515228704
<br> e-mail ucetni@obecunanov.cz
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Dana Klempová Bc. Jakub Krainer, Mgr. Jindřich Bulín
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 02.05.2022, 11h18m51s
<br> 02.05.2022 11h18m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: D01T XCRGUVXA / VYA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 1 003 491,70    997 892,04   
<br> I.Náklady z činnosti 1 003 427,15    997 817,55   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 764,00    1 440,00   
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513     182,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorg...
Výkaz FIN 2-12
Licence: D01T XCRGBA1A / B1A  (01012021 / 01012021)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: DSO Kompostárna Únanov 
Únanov 463
<br> 671 31  Únanov
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00  5 000,00  339,73  6,79  6,79 
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00  5 000,00  339,73  6,79  6,79 
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů     197 000,00  ******  ****** 
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně     197 000,00  ******  ****** 
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 000,00  5 000,00  197 339,73  ****** ******
<br> 02.05.2022 11h14m51s Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.strana 1 / 11
<br>
<br> Licence: D01T XCRGBA1A / B1A  (01012021 / 01012021)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 3726 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00  103 800,00  102 350,00  113,72  98,60 
3726 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 15 000,00  18 400,00  17 050,00  113,67  92,66 
3726 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 000,00  7 300,00  6 188,00  103,13  84,77 
3726 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00  1 000,00  531,00  53,10  53,10 
3726 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 000,00  5 000,00       
3726 5139 Nákup materiálu j.n.4 000,00  4 000,00  764,00  19,10  19,10 
3726 5161 Poštovní služby 2 000,00  2 000,00  236,00  11,80  11,80 
3726 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00  3 000,00  2 330,00  77,67  77,67 
3726 5164 Nájemné 47 000,00  47 000,00  46 685,00  99,33  99,33 
3726 5166 Konzultační,...
Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet DSO KOMPOSTÁRNA ÚNANOV
<br> za rok 2021
<br> Údaje o organizaci:
<br> IČO: 75110636
<br> Název: DSO Kompostárna Únanov
<br> Sídlo: 671 31 Únanov 463
<br> Telefon: 515 22 86 17
<br> www stránky: www.obecunanov.cz
<br> Výsledek hospodaření DSO za rok 2021
<br> Rozpočet na rok 2021
<br> Rozpočet DSO na rok 2021 byl schválen valnou hromadou DSO dne 8.12.2020 ve výši 248.000,- Kč.Návrh
<br> rozpočtu DSO byl zveřejněn v souladu s $ 39 odst.6 zák.č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů na
<br> úřední desce Obce Únanov a na webových stránkách obce Únanov dne 20.11.2020 a na úřední desce a na
<br> webových stránkách Města Znojmo dne 20.11.2020 <.>
<br> V průběhu roku bylo schváleno jedno rozpočtové opatření <.>
<br>
<br> Rozpočet a jeho plnění schválený upravený skutečnost v Kč
<br> Příjmy celkem 5.000,- 5.000,- 197.339,73
<br> - ztoho: nedaňové 5.000,- 5.000,- 339,73
<br> Konsolidace příjmů - - 197.000,-
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 5.000,- 5.000,- 339,73
<br> Výdaje celkem 248.000,- 266.500,- 393.825,70
<br> ztoho: běžné 248.000,- 266.500,- 393.825,70
<br> Konsolidace výdajů - - 197.000,-
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 248.000,- 266.500,- 196.825,70
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci — - 243.000,- - 261.500,- - 196.485,97
<br>
<br> + No 1 Zůstatek na ZBŮuKB k31.12.2021 1.436,05 Zůstatek na spořícím účtu u KB k 31.12.2021 1.006.441,65
Celkem k 31.12.2021 zůstatek na běžných účtech © 1.007.877,70
<br> Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021
<br> Náklady 1.003.491,70
<br> Výnosy 820.378,57
<br> Výsledek hospodaření před zdaněním - 183.048,58
<br> Výsledek hospodaření běžného účet.období - 183.113,13
<br> Inventarizace majetku
<br> Inventarizace provedena na základě plánu inventur ze dne 14.12.2021 vydaným jednateli DSO Mgr <.>
<br> Jindřichem Bulínem a Bc.Jakubem Krainerem ke dni 31.12.2021.Inventury probíhaly v souladu se zásadami
<br> stanovenými vnitřní směrnicí DSO č.10
<br> Složení inventarizační komise: předseda: MUDr.XXXXX XXX...
Zpráva
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní
<br> Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br>
<br> SpZn.: S— JMK 55796/2021 OKP
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> KOMPOSTÁRNA ÚNANOV,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 8.října 2021 a na základě výsledku
<br> konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 22.dubna 2022 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení $ 53 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Únanov
<br> UÚnanov 463
<br> 67131 Unanov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: © Be.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu $ X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXXXXXX XXXXX - jednatel
<br> XXXX XXXXXXXX — účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v $ 2 odst.1 a2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto
<br> zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> =
<br> Podle ustanovení $ 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
<br> přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 15.září 2021,a to d...
Oznámení
KOMPOSTÁRNA ÚNANOV — PSČ 67131
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE/LINKA © VŮNANOVĚ DNE 4/2022 Klempová 22.6.2022 VĚC:
Oznámení
<br> V souladu s ust.$ 39 odst.10 zák.č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamujeme,že schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „„ Kompostárna
<br> Únanov“ za r.2021 je zveřejněn na webových stránkách obce Únanov www.obecunanov.cz
<br> složka Obecní úřad — DSO Kompostárna a do jeho listinné podoby je možno nahlédnout
<br> v kanceláři Obecního úřadu Únanov č.p.463 <.>
<br> Mgr.kan 0 Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> jednatelé svazku
<br> KOMPOSTÁRNA ÚNANOV
<br> Dobrovolný svazek obcí
<br> 671 31 Unanov 463
<br> IČ: 751 10 636
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce s dálkovým přístupem dne: „45.6.2042
<br> Sňato z úřední desky a elektronické úřední desky s dálkovým přístupem dne:
<br> TELEFON: 515 228 617 e-mail: infoobecunanov.cz © www.obecunanov.cz
<br> BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB ZNOJMO,úč.č.35-9927580267/0100

Načteno

edesky.cz/d/5468350

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz