« Najít podobné dokumenty

Obec Zadní Třebaň - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zadní Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Zborovská 11 I502I Praha5 čj <.>,000090/2022lKusK SpZn: SZ _063 424 l202I |KUSK Stejnopis č.2 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ZADNÍ rŘnBAŇ Ič:00234028 za rokz0zt přezkoumání hospodaření obce Zadní Třebaň za rok 202l bylo zahájeno dne 22.07.202I doručením oznámeni o zahájeni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.23.03.2022.03.1I.2021 na základé zákona ě.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření Územních samosPrávných celků a dobrovolných svazků obcí,vó znéni pozdějších předpisŮ a v souladu se zákonem ó.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád).přezkoumávané období: Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Přezkoumání vykonali: - kontrolorka pověřen á íizenim přezkoumání: - kontrolor: 01.01.202l - 3r.l2.202l zadníTřebaň NaNávsi 6 267 29 ZadniTřebaň Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX - hlavní účetní XXXXXX XXXXXXXX - pokladní Zástupkyně obce: Krajský úřad Středočeského kraie ODBOR |NTERNÍHO AUDITU A KONTROLY pověření kpřezkoumání podle § 5 odst.7 zákona č.42012004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona č.25512012 Sb,<,> vše ve znění pozdějších předpisů,vyda\a vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX,X.XXX X pod čj.095448/202 1 /KUSK.předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.42012004 Sb <.>,ve znéní PozdějŠÍch předpisů,údaje o ročrrím hospodaření územního celku,tvořící součást závěreČného ÚČtu Podle zákona ě.25012000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpoČtových prostředků,- finanční operace,týkajici se tvorby apoužiti peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,- peněžní operace,íýkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvY mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na zák\adě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami,- hnanční operace,týkající se ...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
obec zadní Třebaň Návrh závérečného účtu za rok 2021 sestavený v Kč ke dni 31.12.2021 Udaje o organizaci Identifikační číslo 00234028 Název Obec Zadní Třebaň Ulice Na Návsi 6 obec zadni Třebaň Pošta 267 29 Zadni Třebaň Kontaktní údaje Teleforr 257721399 Fax t-] E-mail podatelna@zadniíreban.cz web www.zadnitreban.cz Doplňující údaje Bankovní účty jsou vedeny u KB,a.s,ČSOB u ČNn.Počet obyvatel k 31.l.2O2I 1e 954.Počet veřejnýclr zasedáni zastupitelstva obce v roce 202l:10.Agendy jsou zpracovávány v programu MUNIS od společnosti Triada,spol.s r.o.obsah závěrečného účtu Plnění rozpočtu nrěsta Financování Peněžní fondy Majetek Vyirčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřrrí převody) Vyťrčtovárrí finančních vztahťr (státní rozpočet,státní fondy a národní íbnd) Finančrrí lrospodaření zíízenýcb PO a hospodařerrí s jejich majetkem Zpráva o výsledktr přezkoun.árrí hospodaření Ostatní doplrluj ící údaj e lll3 Návrh závěrečného účtu obce Zadní Třebaň za rok 202l Plnění rozpočtu města ÚOale o plnění rozpočttt příjrnů,výdajů a dalších finarrčních operací v úrplném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílolrách: Yýkaz F'IN -12 k31.12,2027,Yýkaz zisku a ztrátyk 3r.l2.202l,Rozvaha k 31.12.2021 a Příloha k 31.12.2021.Bylo provedeno 10 rozpočtových opatření v roce 2021,Rok 202l skončil s aktivními stavy na běžných účtech obce v celkové částce 12.425.827,48 Kč.Schválený rozpočet obce na rok202l: - na příjmové straně 17.770.000,- Kč - na výdajové straně 17.770,000,- Kč Upravený skutečný rozpočet obce k 3|.12.202l: - rra příjmové straně 23,309.041,49 Kč - rra výdajové straně 21.372.304,58 Kč Rozpis plnění daňových příjmů Paragraí Položka Text sR UR Zůstatek %sR %UR 0000 ll I)aň z příiln[i íyz.osob pIaccná pllrtci 2 500 000.00 2 l2l32l^02 212l 321.02 84,85 100,00 0000 l2 Daň z příimu íyz.osob placená rlotllatník l 00 000.00 140 284,<,> 70 140 284.70 140,2íi l00,00 0000 l3 I)aň z příinru lyz.osob vybírar-rá srážkou 240 000.00 363 679.52 363 679,52 l51,53 l 00,00 00...

Načteno

edesky.cz/d/5468296

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zadní Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz