« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva z přezkoumání hospodaření obce
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Radim,IČ: 00272001
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 14.12.2021 - dílčí přezkoumání provedeno elektronickým způsobem,bez kontroly na místě
<br> - 19.05.2022
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce XXXXX v souladu s ustanovením § XX odst.X zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 15.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Radim
<br> 8
<br> 507 12 Radim
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starostka - Zdeňka Stříbrná
<br> účetní - Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.Vendula Hynková
<br> - kontroloři:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyž...
Výkaz Příloha k 31.12.2021 ZŠ
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Základní škola Mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2021
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Organizace vlastní pouze drobný nehmotný a hmotný majetek,který je při pořízení účtován XXXX do nákladů <.>
<br> XXStrana X /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 5 473,00 5 473,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 5 473,00 5 473,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9...
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021 ZŠ
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Základní škola Mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,Radim,507 12
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2022
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 6 476 881,44 0,00 5 924 437,92 0,00
I.Náklady z činnosti 6 476 881,44 0,00 5 924 437,92 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 492 902,53 0,00 163 932,61 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 306 435,75 0,00 288 869,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 36 208,73 0,00 18 725,18 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 114 074,03 0,00 195 077,13 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 3 906 939,00 0,00 3 810 166,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 294 119,00 0,00 1 232 245,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 15 827,00 0,00 15 314,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 184 264,40 0,00 97 097,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná ...
Výkaz Rozvaha k 31.12.2021 ZŠ
R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Předmět činnosti:
<br> Základní škola Mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 2 338 780,88 880 555,50 1 458 225,38 2 273 352,10
A.Stálá aktiva 880 555,50 880 555,50 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 27 135,00 27 135,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 27 135,00 27 135,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 853 420,50 853 420,50 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 853 420,50 853 420,50 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,...
Výkaz Příloha k 31.12.2021
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Odpisování se provádí na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů,o účetních odpisech
je účtováno ročně <.>
U nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena následujícím způsobem (rozhodující položky):
Stavby 80-100 let
Budovy 100-150 let
Vodov.přípojky 50 let
Přístroje 20 let
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1 156 735,00 1 247 607,50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 78 843,50 74 623,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 97 040,00 97 040,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 980 851,50 1 075 944,50
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetk...
Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2021
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 200 000,00 1 200 000,00 1 191 628,47Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 99,30
<br> 1112 26 000,00 26 000,00 75 410,28Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 290,04
<br> 1113 800 000,00 800 000,00 195 559,17Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 24,44
<br> 1121 1 200 000,00 1 632 000,00 1 650 010,48Daň z příjmů právnických osob 101,10
<br> 1122 170 000,00 170 000,00 112 670,00Daň z příjmů právnických osob za obce 66,28
<br> 1211 3 200 000,00 3 689 940,90 3 689 940,90Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 0,00 0,00 2 966,67Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1340 220 000,00 220 000,00 214 590,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 97,54
<br> 1341 8 500,00 8 500,00 8 280,00Poplatek ze psů 97,41
<br> 1361 2 000,00 2 000,00 2 690,00Správní poplatky 134,50
<br> 1381 40 000,00 45 000,00 54 438,25Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 120,97
<br> 1382 0,00 0,00 2,73Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00
<br> 1511 900 000,00 900 000,00 907 121,91Daň z nemovitých věcí 100,79
<br> 4111 0,00 130 465,55 130 465,55Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 102 400,00 102 400,00 102 400,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 2 372 770,85 2 372 770,85Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4129 0,00 5 000,00 5 000,00Ostatní...
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2022
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 11 693 257,57 0,00 11 404 074,54 0,00
I.Náklady z činnosti 10 824 089,57 0,00 6 140 279,04 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 234 376,94 0,00 170 967,56 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 305 604,13 0,00 331 312,43 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 2 540 471,77 0,00 1 180 865,08 0,00
<br> 9.Cestovné 512 7 638,00 0,00 1 336,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 7 070,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 238 711,49 0,00 1 204 233,38 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 520 767,00 0,00 1 613 802,92 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 257 875,00 0,00 269 038,08 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 556,00 0,00 2 732,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 13 540,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 908,00 0,00 908,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 43 916,00 0,00 89 108,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 58 ...
Rozvaha k 31.12.2021
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 109 084 686,59 19 320 879,19 89 763 807,40 96 872 149,73
A.Stálá aktiva 101 485 719,28 19 264 585,19 82 221 134,09 82 213 301,22
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 883 769,80 327 775,80 555 994,00 586 054,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 186 205,80 186 205,80 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 697 564,00 141 570,00 555 994,00 586 054,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 100 601 949,48 18 936 809,39 81 665 140,09 77 296 167,72
<br> 1.Pozemky 8 367 346,32 0,00 8 367 346,32 8 504 316,32031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 87 369 074,77 16 404 624,35 70 964 450,42 47 301 458,77021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 792 405,00 422 971,15 1 369 433,85 347 399,85022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 109 213,89 2 109 213,89 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 963 909,50 0,00 963 909,50 21 142 992,78042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlou...
Souhrn - závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2021
Obec Radim
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Radim
Radim 8
507 12 Radim
<br> 00272001
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 723722189
E-mail jmina@seznam.cz
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 1
<br> Majetek 3
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 4
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 5
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 6
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 8
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 9
<br> Strana
<br>
<br> Obec Radim,IČO 00272001 KEO4 1.10.0 UC502
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Závazky
<br> 321 Dodavatelé 164 429,63 433 514,87 55 660,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy 88 781,35 126 703,95 135 859,50
331 Zaměstnanci 104 035,00 108 489,00 89 911,00
336 Sociální zabezpečení 17 315,00 18 585,00 10 916,00
337 Zdravotní pojištění 11 831,00 16 158,00 12 930,00
341 Daň z příjmů 162 260,00 0,00 0,00
342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžní plnění 13 201,00 15 570,00 11 284,00
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 0,00 30 000,00 5 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 8 882,00 0,00 5 768,35
378 Ostatní krátkodobé závazky 4 651,00 4 451,00 598,00
389 Dohadné účty pasivní 140 930,00 4 733 739,50 328 310,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky 0,00 0,00 36 939,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 3 000 000,00 10 623 222,00 0,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> Obec Radim,IČO 00272001 KEO4 1.10.0 UC502
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Pohledávky
<br> 311 Odběratelé 86 456,00 96 153,50 55 754,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 140 930,00 242 660,00 168 310,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 61 810,00 54 417,00 79 500,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními ...

Načteno

edesky.cz/d/5468293

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz