« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stanovení PÚP - Jenštejn, Dehtáry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_-_Jenštej_Dehtáry.pdf (314 kB)
___ÍP _Oljfffje 53 ] viívaí'en vejgícfromcké pqdobegako iedinv amen (i:/< dokmngn
<br> og em _
<br> SIV
<br> už!
<br> f
<br> Schéma B/2
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci & maiým dopravním zatížením.Zúženi vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou.? minimáině3výstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannýmí směrovacímídeskami odstup max.10m
<br> 2)
<br> max.30
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocyklisty
<br> „___L___.____ D příčná uzávěra zábranou minimálněsvýstražnásvétšatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6.1.2)
<br> M v
<br> užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat 5/1 6 až 8/20
<br> cca 50
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP66/21015
<br> fnffffff (;" í'f-Tc f/(f'ťfš' si ma,-“„ aoucac CESKÉ arma! wr
<br> Baham,í _ mm 1? PR:-hh n : HWNGR <.>
<br> ffi/1m ť.;f)5'-[//£W
<br> TE,-nm dokument na součastí svsfámu TP onííne Epr vv:vofen v eiaífíronrcke oodobé íoífo „lec/mír aureníícírl'f domů:—3M
<br> MHW
<br> nm
<br> »“fo mx
<br> “\\ a? _
<br> * t ? Schéma Bí3 \ : \ | Standardní pracovní místo * Zúženíjízdníhopruhu <.>
<br> podélná uzávěra oboustrannýmí směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jedno-strannými směrovacími deskami odstup podélně 1-2m
<br> příčně 0,6 -1 rn výstražná světla typu 1 na každé směrovaoídesca
<br> um.-
<br> 1) užíti dopravních značek a A dopravních zařízení v případě t souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cykíiaty podle schémat 8/17 až 5/20
<br> _ výstražné světšo typu 1 1 nebo značka umístěna na * fluoresoenčním žíutozelenám
<br> 50-70 podkladuvprotísměru shodně
<br> vzdáieností v metrech
<br> _,_,; _? r'.' “F.__ „44,4'“ _ rŽ/f'ffí'fl'ífďnfýkff' :: (( ft ve <.>,ŘŘDUB! Hf\!
<br> TP 66 12015
<br> D:;Paavuí aNSPE _ 193 1'1' PRAHA 5:,viNOH.*.:
<br> _,__ / „ifahťfzgz/M'J/ ] __,_ Í
signed_Stanovení_PÚP.pdf (422 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
IV-12-6025741
<br> Ze dne:
Naše čj.:
<br> 10.6.2022
MÚBNLSB-OD-64419/2022-VANJO
<br>
Elmoz Czech,s.r.o <.>
IČO: 47544929
Černoleská č.p.2326
256 01 BENEŠOV
<br>
Naše sp.zn.: OD-15230/2022-VANJO
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: josef.vanousek@brandysko.cz
<br> Datum: 23.06.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II.A III.TŘÍD A MK
<br>
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako příslušný orgán
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ustanovení § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě podnětu společnosti Elmoz XXXXX s.r.o <.>,Černoleská XXXX,256 01 Benešov,IČO:
47544929 (dále jen „žadatel“),podaného dne 10.6.2022 doloženého vyjádřením Policie ČR
(Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,Územní odpor Praha venkov – VÝCHOD <,>
Dopravní inspektorát) č.j.KRPS-139870-2/ČJ-2022-011506 ze dne 31.5.2022 a Vyjádřením
ke zvláštnímu užívání silnic Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p.o.č <.>
184/2021 pod čj.J.4412/22/KSUS/MHT/POL ze dne 16.6.2022,podle ustanovení § 171 a
násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších změn a doplnění
(dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu,přechodnou úpravu
provozu na silnici č.III/0103 v k.ú.Jenštejn a na místní komunikaci parc.č.331/6 v k.ú <.>
Jenštejn,z důvodu stavebních prací – stavba: „Jenštejn,Dehtáry – p- č- 246/56 kNN,kVN,TS <,...

Načteno

edesky.cz/d/5468276

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz