« Najít podobné dokumenty

Obec Kolaje - Smlouva - Domácí čistírny odpadních vod v obci Kolaje - soustava DČOV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolaje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva - Domácí čistírny odpadních vod v obci Kolaje - soustava DČOV
SMLOUVA O DÍLO
„Domácí čistírny odpadních vod v obci Kolaje –
<br> soustava DČOV“
<br> SMLUVNÍ STRANY:
<br> Obec Kolaje
Kolaje 45,289 04 Opočnice
IČ: 00239259
zastoupená Ing.Michaelou Brožovou Burdovou,starostkou
<br> (dále jen „Objednatel“)
<br> a
<br> ABPLAST s.r.o <.>
se sídlem č.p.421,569 56 Čistá
IČ: 27531813,DIČ: CZ 27531813
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,oddíl C,vložka 24433 zastoupená
Zdeňkem Jílkem
email: abplast@abplast.cz
<br> (dále jen „Zhotovitel“)
<br> (Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě
„Smluvní strana“)
<br>
uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.zákona č <.>
89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) občanského
<br> zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
<br>
<br> I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
<br> 1.Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Domácí čistírny odpadních vod v obci Kolaje - soustava DČOV (dále jen „zadávací
řízení“),a to se zhotovitelem,který splňuje všechny zadávací podmínky,a jehož nabídka byla
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější <.>
<br> 2.Objednatel prohlašuje,že:
2.1.cílem veřejné zakázky je výstavba Díla (jak je definováno níže),tj.vybudování domovních
<br> čistíren odpadních vod pro rodinné domy v obci Kolaje v souladu s projektovou dokumentací č <.>
ČOV03/2021 zpracovanou Ing.Nikol Štěpánovou,IČ 06089887,a Ing.Ondřejem Štěpánem <,>
autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby,ČKAIT: 0002373,oba sídlem
Jahodová 2069,286 01 Čáslav (dále jen „Projektová dokumentace“);
<br> 2.2.realizace Díla přinese likvidace vyčištěných odpadních vod pomocí ČOV <.>
<br>
<br> 3.Objednatel dále prohlašuje,že Dílo,resp.Cena díla (jak je definována níže) je spolufinancováno ze
Státního fondu životního prostředí (dále dohromady jen „Dotační program“) <.>
<br> 4.Při výkladu obsahu této smlouvy jsou Smluvní strany povinn...

Načteno

edesky.cz/d/5468216

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolaje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz